WSP har tillsammans med aktörer från branschen drivit en serie utvecklingsprojekt finansierade av SBUF i syfte att öka kunskapen kring risker för negativ påverkan för människa och miljö i leverantörsledet inom anläggningsprojekt samt att skapa arbetssätt och samla kunskap kring hur man minimerar dessa risker.Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • SBUF – Svenska Byggbranschens utvecklingsfond

Projektstatus

  • Klart

WSP har lett uppdraget som genomförts i samarbete med Trafikverket, Skanska, PEAB och NCC. Arbetet initierades med en analys av risker för negativ påverkan på människa och miljö för sex stycken viktiga material inom anläggningsprojekt; cement/betong, järn/stål, bitumen/asfalt, natursten, trä och plastprodukter. De nio planetära gränserna har varit utgångspunkt för att identifiera miljömässiga risker och för de sociala aspekterna FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Arbetet har visat på att riskerna för negativ påverkan på människa och miljö för ett material är dynamiska och varierar över tid och specifik leverantörskedja. Den generella riskbilden ser dock olika ut för de kartlagda materialen och ger ett första underlag för att prioritera insatser för kravställning, verktyg och uppföljning av olika material i anläggningsbranschen och i specifika projekt. 

Utifrån behovet av ett gemensamt arbetssätt för att kunna hantera de dynamiska riskerna på ett systematiskt sätt i varje enskilt projekt har WSP tillsammans med aktörer från branschen tagit fram en vägledning.