Hållbarhetscertifiering av långtidsparkering vid Arlanda

WSP har genomfört en CEEQUAL-certifiering av Arlandas långtidsparkering P1. Certifieringen är en så kallad ”whole project award”, vilket innebär att hela projektet och samtliga aktörer ingår i certifieringen. Parkeringen fick betyget Excellent, vilket är den högsta nivån i hållbarhetscertifieringssystemet.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Arlandastad Holding

Projektstatus

  • Klart

Utmärkelser

  • CEEQUAL Excellent

CEEQUAL är ett hållbarhetscertifieringssystem för anläggningsprojekt. Systemet kommer ursprungligen från Storbritannien och syftet är att höja hållbarhetsprestandan inom anläggningsprojekt. Man bedömer hur väl projektet har tagit hänsyn till hållbarhetsfrågor, bland annat genom att undersöka vilka aspekter som tagits i beaktning vid val i projektet och vilka undersökningar och förbättringar som har gjorts under projektets gång. Några aspekter som ingår är klimatpåverkan, påverkan på vattenresurser lokalt och globalt, energianvändning, kulturmiljö, landskapsutformning, avfallshantering och resurshållning, ekologi och biologisk mångfald, risk för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet, transporter, påverkan på människor och involvering av lokalsamhället.

Parkeringen, som har certifierats, ägs av Arlandastad Holding och Swedavia hyr anläggningen. Parkeringen invigdes i oktober och har plats för 1560 bilar. WSP har även projekterat parkeringen.

Certifieringen bidrog till att många olika insatser gjordes för att reducera och undvika påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv under hela livscykeln; från tillverkning av material, konstruktion- och driftsfas samt framtida rivning. Hänsyn till hållbarhetsaspekter togs vid materialval, kravställning och andra beslut.

Nyckelfaktorn i projektet var ett väl fungerande samarbete mellan de olika aktörerna, vilket bidrog till att alla hade ett större perspektiv i åtanke än bara det enskilda projektet under planering och produktion. Det resulterade bland annat i att alla schaktmassor kunde återanvändas, asfalt som var mer miljöanpassad, FSC-certifierat trä och en hybrid-grävmaskin som användes under produktionen. För att minimera påfrestningar på lokala vattenresurser konstruerade man en fördröjningsdamm. Slutligen har projektet även upprättat en plan för demontering. Dessutom drivs alla bussar och transporter till och från terminal sedan tidigare med fossilfria drivmedel.

FSC-märkning på samtliga träprodukter i mottagningshuset
100 % 100 %
Massor från lokala källor
100 % 100 %