Bottenutskovet vid Hällby Kraftverk tas i drift efter 50 år

På uppdrag av Uniper utför WSP utredning och projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder för att driftsätta befintligt bottenutskov vid Hällby kraftverk. Uppdragsgivare

  • Uniper

Projektstatus

  • Pågår

Hällby kraftverk ägs av Uniper och dammen tillhör Sveriges högsta dammsäkerhetsklass enligt Miljöbalken. Med utgångspunkt från detta är det beslutat att åter ta bottenskovet i bruk, dels för att öka avbördningskapaciteten och dels möjliggöra avsänkning av magasinet till en lägre nivå än tröskeln för flodutskoven.

Bottenutskovet har inte använts sedan anläggningen färdigställdes 1970 och för att kunna ta upp driften igen krävdes ett flertal utredningar och byggåtgärder.

Den största utmaningen vid såväl projektering som utförande av renoveringen av bottenutskovsluckan var den temporära avstängningen på 24 meters djup, eftersom förberedelser för avstängning saknades. Uppströmssidan av luckan krävde också relativt omfattande reparationsåtgärder. Åtgärderna på luckan utfördes under 2015 av Mählers smide och MBT dyk utförde dykarbetena. Luckan är nu färdig att användas, dock har den temporära avstängningen behållits för att möjliggöra betongarbeten vid luckläget.

Under 2017 togs ett förfrågningsunderlag fram för åtgärderna att leda vattnet från bottenutskovet till energiomvandlaren. Åtgärderna omfattar framför allt rivning av en del av vänster ledmur i energiomvandlaren samt uppförandet av en ny ledmur i befintlig bottenutskovskanal.

Entreprenaden ska utföras under 2018-2019 och om allt går som planerat beräknas utskovet tas i drift 2019.

Bottenutskovet har inte varit i drift på
50 år
DJUP RENOVERINGEN SKEDDE PÅ
24 m
WSP har medverkat för att höja dammsäkerheten vid Hällby i
15 år