Incitament för intermodala transporter – Styrmedel och åtgärder

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske (N2018/04589/TS). WSP fick en del i uppdraget där syftet var att kartlägga, beskriva och analysera relevanta styrmedel och åtgärder som andra länder tillämpar för att öka incitamenten att välja järnvägstransporter och sjöfart.Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Trafikanalys

Projektstatus

  • Klart

Syftet med uppdraget var att kartlägga, beskriva och analysera relevanta styrmedel och åtgärder som andra länder tillämpar för att öka incitamenten att välja järnvägstransporter och sjöfart. Studien utfördes i två delar vilket resulterade i två delrapporter. I den första delen genomfördes en inventering av den svenska marknaden för intermodala transporter så som den ser ut i dag. Vidare analyserades och bedömdes potential och hinder för utvecklingen av intermodala transporter. Den andra delen av uppdraget utgjordes av kartläggningen av styrmedel i andra länder, på samma sätt som i den första delen.

Uppdraget omfattade framförallt en omfattande omvärldsbevakning med fokus på Belgien, Frankrike, Schweiz, USA och Österrike, där strategiska dokument, beslut och publikationer på EU-nivå samt specifika för de enskilda länderna kartlades och analyserades. 

Del 1 av uppdraget resulterade i en beskrivning av marknaden för intermodala transporter i Sverige idag. Vidare en bedömning och analys avseende möjligheter och hinder för en utveckling av intermodala transporter. Exempel på slutsatser är att transportavstånd många gånger styr möjligheterna att använda ett alternativt trafikslag. Del 2 av uppdraget resulterade i en omfattande beskrivning över vilka styrmedel med syfte att öka andelen järnvägs- och sjöfartstransporter som finns och tillämpas i de studerade länderna.

Se de resulterande rapporterna nedan.

Del 1 - Den svenska marknaden för intermodala transporter (pdf)Del 2 - Styrmedel (pdf)