Hur kan spridningen av mikroplaster från den planerade konstgräsplanen undvikas? Vilka åtgärder är mest lämpade för att förhindra spridning av mikroplaster och farliga ämnen till miljön via dagvattnet?Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Fastighetskontoret, Stockholms stad

Projektstatus

  • Klart

Uppdraget omfattade framtagande av en dagvattenutredning för en planerad konstgräsplan i Stockholm. Fokus låg på åtgärder mot mikroplaster, som har uppmärksammats spridas från konstgräsplaner via dagvattnet. Forskningen kring mikroplaster är i ett tidigt skede och förutsättningarna ändras snabbt, både med avseende på gällande krav och tillgänglig kunskap. 

Både mikro- och makroplaster har visat sig ha negativa effekter på marina och akvatiska ekosystem. Olika typer av plast och plastpartiklar har hittats i magen på sjöfåglar, fiskar och däggdjur, samt i mindre vattenlevande organismer, som musslor. Plastpartiklarna liknar djurens föda till färgen och formen. Eftersom plasten inte kan brytas ner ansamlas den i organismernas magsäckar och leder till svält. Plaster, och i synnerhet mikroplaster, har dessutom visat sig ha förmågan att adsorbera (ytlig fastläggning) och absorbera (uppsugning eller upptagning) olika organiska och kemiska föroreningar på grund av deras ytbeskaffenhet och kemiska uppbyggnad. 

Inom uppdraget föreslogs åtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster till miljö och recipient, samt reducera föroreningsbelastningen från den planerade konstgräsplanen.