WSP har stöttat Kemira Kemi AB brett i frågor kopplade till miljö under 30 år. Vårt arbete har bland annat bestått av att genomföra periodiska besiktningar, miljöutredningar kopplade till ISO 14001, tillståndsprövningar, riskanalyser, transportredovisning, och säkerhetsrapport men även projektledning, strategisk rådgivning och miljöjuridisk rådgivning.Plats

  • Helsingborg

Uppdragsgivare

  • Kemira Kemi AB

Projektstatus

  • Pågående

Kemira Kemi AB bedriver verksamhet inom industriparken Industry Park of Sweden (IPOS) i Helsingborg. Kemira Kemi AB är marknadsledande på vattenreningskemikalier och tillverkar även kemikalier till bland annat pappersindustrin och olja/gas. IPOS arbetar efter konceptet med industriell symbios, att företag är verksamma i symbios med andra företag, och arbetar bland annat efter att ta tillvara på energiströmmar som går att återvinna. 

WSP har medverkat vid Kemiras samtliga prövningar, både omprövning och prövningar för nyetablering, sedan år 1998. Däribland tillståndsprövning enligt miljöbalken för flertalet anläggningar:

  • Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för mottagning, lagring och utleverans av metanol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid och kaliumformiat till en sammanlagt mängd om 400 000 ton per år. Verksamheten är en nyetablering och kommer att omfattas av den så kallade Sevesolagen enligt den högre kravnivån. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. WSP har bistått löpande under denna process. Uppdraget är pågående.
  • Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för tillverkningen av svavelsyra. Ändringen avser användning av fast svavel som råvara som komplement till flytande svavel samt etablering av en smältningsanläggning för fast svavel i hamnområdet. Ansökan omfattar hantering av totalt 180 000 ton fast svavel per år.  Mark- och miljödomstolen meddelade dom för verksamheten i oktober 2016.

För närvarade samarbetar vi med Kemira vid en tillståndsprövning för de delar av deras verksamhet som inte är tillståndsprövade enligt miljöbalken, utan som ligger kvar i grundtillståndet från 1979. Prövningen omfattar hamnverksamhet, energicentral, avfallsanläggning, gemensamt ledningsnät, infrastruktur inom Industriparken med mera. WSP:s arbete omfattar bland annat projektledning, strategisk rådgivning och upprättande av handlingar.