WSP har på uppdrag av Västfastigheter deltagit som logistikexpert och ansvarat för att driva och processleda den övergripande utvecklingen av de framtida logistik- och försörjningslösningarna tillsammans med verksamheten på Östra sjukhuset i Göteborg. Plats

 • Göteborg

Uppdragsgivare

 • Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Projektstatus

 • Pågående

Det har bland annat inkluderat utredning av förutsättningarna för införande av ett framtida sjukhusövergripande system för rörpost, AGV-system, avfalls- och textilsug samt den övergripande infrastrukturen på sjukhusområdet i form av kulvertar och hissar. WSP har också deltagit i arbetet med ett nytt försörjningskvarter i form av bland annat godsmottagning, miljöstation och produktionskök.  

Mat transporteras i skåp på sjukhus.

Östra sjukhuset i Göteborg är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är den sjukhustomt som i framtiden kommer att expandera. Det planeras för omfattande ny- och ombyggnadsprojekt de kommande åren och sjukhusets vårdverksamhet och lokalytor planeras öka väsentligt.  

En viktig del i den långsiktiga planeringen av det nya sjukhusområdet är utformningen av de logistiska lösningar som krävs för att under en lång tid framöver kunna försörja sjukhusområdets byggnader och verksamheter på ett hållbart, effektivt och tillförlitligt sätt.

WSP har från 2014 ansvarat för att leda och driva utvecklingsfrågor kopplat till logistik- och försörjning på Östra sjukhuset. Först på uppdrag av Regionservice och från 2015 på uppdrag av Västfastigheter då det så kallade Försörjningsprojektet startade. 

Mellan 2015-2016 gjordes en förstudie, ”Ny försörjning och logistik Östra sjukhuset – Konceptlösning 2016-05-19”, där utgångspunkterna för den framtida försörjningslösningen skulle vara att:

 • Skapa förutsättningar för en robust och säker försörjning som ska klara behovet långsiktigt.
 • Tillfredsställa de anställdas krav på en trygg och säker arbetsmiljö, dygnets alla timmar.
 • Vara ekonomiskt hållbar.
 • Säkerställa ett effektivt användande av tillgängliga resurser så att det gynnar både patienter och medarbetare.
 • Skapa förutsättningar för spårbarhet av gods.
 • Vara flexibel och skalbar för att kunna införas successivt och kunna byggas ut och förändras i takt med sjukhusets behov.

Den framtida försörjningslösningen skall på ett effektivt sätt ta hänsyn till vårdens utveckling med bland annat kortare slutenvårdstider, mer dagvård, enpatientrum, krav på spårbarhet, effektivitet, ökad individualisering och nya behandlingsmetoder. 

För att klara den framtida försörjningen på Östra sjukhuset och ersätta dagens system, som består av ett föråldrat automatiskt transportsystem och manuella trucktransporter, rekommenderas i förstudien att:

 • Bygga ett nytt Försörjningskvarter Norr (FKN) innehållande ny godsmottagning, miljöstation, produktionskök, kliniskt kemiskt laboratorium, transfusionsmedicin, med mera.
 • Installera ett sjukhusövergripande AGV-system.
 • Vidareutveckla befintligt vakuumsugssystem till ett sjukhusövergripande system för både brännbart avfall och textilier. 
 • Installera ett nytt sjukhusövergripande rörpostsystem. 

WSP har mellan åren 2015 och 2019 deltagit som logistikexpert i planeringen av samtliga ovanstående delar. I planeringen av Försörjningskvarter Norr deltog WSP, dels som expertstöd gentemot projektledning, arkitekter och tekniska konsulter, och dels som processledare för att tillsammans med verksamheten beskriva framtida arbetssätt av logistik- och försörjning för att kunna bedöma dess påverkan på framtida infrastruktur och lokaler. WSP har gjort prognoser för framtida flöden av både gods, personal och till viss del även patienter. Vi har också deltagit i planeringen av design och utformning av framförallt godsmottagning och miljöstation samt genomfört simuleringar av det framtida transportsystemet för att identifiera potentiella flaskhalsar i systemet. Utöver det har WSP arbetat med att ta fram systemrapporter för rörpost, avfalls-och textilsug samt AGV-system.