Vid val av lokalisering av en våtkemisk anläggning för LKAB erfordras en grundlig lokaliseringsundersökning där transporter av råmaterial och insatsvaror till samt förädlade produkter ut från anläggningen beaktas. Viktiga perspektiv att ta hänsyn till är kostnader, tid för genomförande och industriell synergi.Plats

 • Luleå

Uppdragsgivare

 • LKAB Minerals

Projektstatus

 • Klart

WSP bistod LKAB i lokaliseringsutredningen där det inledningsvis genomfördes identifiering av potentiella lokaliseringsalternativ genom GIS-analys utifrån ett antal definierade, centrala kriterier såsom:

 • Fastlagd minimiareal för sammanhängande fastighet med rimliga proportioner.
 • Fastighet inom mark som är utpekad/planlagd som industri-/verksamhetsmark.
 • Skyddsavstånd på minst 250 meter till bostadsbebyggelse.
 • Järnvägskoppling inom 300 meter. 
 • Inom rimligt ”Pipeline-avstånd” från hamn.
 • Väganslutning inom 100 meter.
 • Högspänningsströmförsörjning inom 500 meter (minst 10 000 voltsledning).
 • Lokalisering invid befintligt kemikluster (då synergier eventuellt kan uppnås).
 • Ej placering inom renbetesmark, begravningsplats eller nationalpark.

Utifrån satta kriterier genererade GIS-analysen 35 potentiella lokaliseringsplatser. Genom en mer detaljerad kart-/ortsfoto- och rimlighetsvärdering av lokala förutsättningar för eventuell anläggningslokalisering, i kombination med en marknadsanalys för några insatsvaror och analys av avsättningsmöjligheter för restprodukter, pekades sex rekommenderade lokaliseringsalternativ ut.

Industribyggnader från ovan.

Inom ramen för uppdraget utvecklades en logistikkostnadsmodell, vilken omfattar lastbils-, systemtågs- och sjöfartskostnader (inklusive hamnanlöpskostnader) för in- och utgående volymer. Modellen utvecklades för att beräkna kostnader utifrån framtagna nyckeltal baserade på avstånds- och tonnageintervaller. För de sex lokaliseringsalternativen genererades lämpliga transportkedjor och transportval och utifrån dessa beräknades de totala logistikkostnaderna med hjälp av den framtagna logistikkostnadsmodellen.