Med WSPs hjälp blev Bolmentunneln ett riksintresse

Redan i början av 60-talet insåg beslutsfattare i västra Skåne att det skulle bli svårt att klara dricksvattenförsörjningen för den växande befolkningen. Fem kommuner gick samman och bildade Sydvatten AB och planeringen för att leda vatten från sjön Bolmen i Småland till invånarna i västra Skåne kunde därmed sätta fart. 1987 invigdes den åtta mil långa Bolmentunneln. Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Sydvatten AB

Projektstatus

  • Klart

Tunneln går från södra Bolmen till Äktaboden söder om Perstorp. Därifrån leds vattnet ytterligare 25 km i vattenledning ner till Ringsjöverket där det renas och skickas ut på dricksvattennäten i sydvästra Skåne. 

Varje dag strömmar 1500 liter vatten i sekunden genom tunneln och det finns risk för att föroreningar letar sig in i tunneln via grundvattnet. Eftersom tunneln går genom många kommuner finns också risk att kommunal planering hamnar i konflikt med vattenintresset. Sydvatten ansåg att tunneln hade särskilda skyddsbehov och borde utpekas som riksintresse. Det innebär att hänsyn till tunneln måste tas i den kommunala fysiska planeringen och vid prövningar av miljöfarlig verksamhet. 2006 kontaktade Sydvatten WSP för att få hjälp i arbetet att få Bolmentunneln förklarad som riksintresse.

vatten som strömmar genom tunneln
1500 l/s 1500 l/s
Längd på tunneln
8 mil 8 mil

-Vårt arbete omfattade bland annat en hydrogeologisk kartering för att skapa en avgränsning av det område som borde beröras av riksintresset, berättar Patrik Lissel. Vi gjorde också en sårbarhetskartering inom det avgränsade området. 

2008 skedde ett ras i tunneln och Patrik och hans kollegor upprättade en hydraulisk modell över tunneln och kunde med hjälp av sina simuleringar beräkna var raset ägt rum. De kunde även fastslå att skadorna var så omfattande att minst 80 procent av den tillgängliga tunnelarean var blockerad. Sydvatten stängde tunneln och gick över till reservvattentäkten Ringsjön medan reparationsarbetena pågick. WSP bistod med planering av stängning och tömning av tunneln, upphandling av entreprenör och byggledning under reparationsarbetet som pågick i två år.

2010 pekade Naturvårdsverket ut Bolmentunneln som riksintresse. Det var första gången en dricksvattenanläggning fick den statusen i Sverige. WSPs utredningar låg till grund för beslutet. 
Patrik Lissel kan Bolmentunneln på sina fem fingrar och han har därför anlitats av Sydvatten som expert många gånger under årens lopp för att genomföra olika utredningar och analyser. Bland annat har WSP tagit fram tillämpningsanvisningar för riksintresset Bolmentunneln. 

För mer information, kontakta Patrik Lissel, [email protected], 010-722 52 66.

Läs mer om hur vår kunskap hjälper till att säkra vattentillgång i kommuner som saknar eget vatten.

Att flytta en sjö: Så löser vi vattenbristen