Mikronät för solel, likströmsteknik och batterier

Som en del i den energiomställning som krävs för att uppnå politiska mål kring energieffektivisering och förnybar energi i energiförsörjning, utgör installation av solcellsanläggningen i den bebyggda miljön en stor potential. Befintliga skatteregler och ellagen i Sverige kopplat till energiproduktion och distribution, har inte förändrats i takt med att lokalt producerad el på byggnader och i städer ökat. Uppdragsgivare

  • Eksta Bostads AB

Projektstatus

  • Klart

Bland annat kan energiskatteregler begränsa storleken på en solcellsanläggning och ellagen förhindrar optimering av lönsamhet genom delning av solel mellan byggnader inom samma fastigheter. Detta utgör hinder för en stark utbyggnation av elproduktion från solceller.

Eksta har lång historik inom byggnation av passivhusstandard, solvärmeanläggningar, liksom solelsystem. Upprättandet av närvärmenät för att ta till vara på och fördela solvärme optimalt i ett område är lika självklart när det gäller användning av egenproducerad solel. Dock får elnätet inte användas för denna delning av el, utan ett undantag i ellagen behöver åberopas eller att ett eget mikronät byggs för fördelning av solelen. Som en del av ett pilotprojekt har Eksta genomfört denna byggnation av mikronät solel och smart styrning med likströmsteknik. Energimyndigheten finansierar projektet, där systemet och tekniken för delning och smart styrning utvärderas. WSPs har på uppdrag av Eksta lett och bistått med expertis inom tekniken. Projektrapport finns att läsa här (nytt fönster).

Tak med solpanelener i projekt där Eksta bygger mikronät för solel.