WSP har på uppdrag av Atrium Ljungberg AB utfört miljötekniska undersökningar i mark och byggnader inför detaljplan samt projekterat och utfört miljökontrollen av saneringen efter den historiska tillverkningen av bekämpningsmedel. Detta för omvandlingen från industrimark till ett nytt spännande bostadsområde i Nacka.

 Plats

  • Nacka, Sverige

Uppdragsgivare

  • Atrium Ljungberg AB

Projektstatus

  • Oktober 2016 – september 2019
Flera flerfamiljshus som integrerats med fabrik- och industribyggnader.

Bild: Atrium Ljungberg.

På Nobelberget i Nacka kommun utvecklar fastighetsägaren Atrium Ljungberg ett område med bostäder, kontor, handel och parkmark. Två av industribyggnaderna Panncentralen och den före detta Formalinfabriken bevaras.

Det har sedan slutet av 1800-talet pågått industriell verksamhet på Nobelberget. Under 1930- till 1970-talet pågick en omfattande tillverkning av lim och bekämpningsmedel, som bland annat ledde till en omfattande föroreningssituation med kvicksilver i marken. Föroreningarna bedömdes kunna medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och miljön, och det fanns ett klart behov av saneringsåtgärder.

Som underlag till antagande av detaljplanen för fastigheten utförde WSP på uppdrag av fastighetsägaren Atrium Ljungberg följande arbete:

  • Markmiljöundersökning, riskbedömning och åtgärdsförslag omfattande hela fastigheten.
  • Geofysikundersökning för att identifiera undermarksanläggning.
  • Miljöundersökning, riskbedömning och åtgärdsförslag för den före detta Formalinfabriken.
  •  Miljöundersökning, riskbedömning och åtgärdsförslag för Panncentralen.
Sanering av förorenad jord
45 000 ton 45 000 ton
Mängd kvicksilver som tagits bort
2 400 kg 2 400 kg
Mängd PAH som tagits bort
600 kg 600 kg

I projekteringsskedet utfördes sedan:

  • Projektering av en större schaktsanering inklusive en åtgärdsförberedande undersökning, framtagande av förfrågningsunderlag, kontrollprogram, underlag till arbetsmiljöplanen, och anmälan om avhjälpandeåtgärd samt en saneringskalkyl.
  • Materialinventering av miljöstörande ämnen i samtliga byggnader på Nobelberget. Uppdraget omfattade mycket stora ytor, bland annat ett stort kontorshus från 1970-talet och de byggnader som skulle bevaras.
  • Konsultstöd i kontakter med tillsynsmyndigheten.

Under saneringsskedet utförde WSP miljökontrollen med omfattande jordprovtagning, som underlag till beslut om måluppfyllelse och avfallsklassificering. Sammantaget omfattade saneringen cirka  45 000 ton förorenad jord. Cirka 2 400 kg kvicksilver och 600 kg PAH, polycykliska aromatiska kolväten, har tagits bort. 

Uppdraget kunde utföras framgångsrikt tack vare ett mycket gott samarbete mellan WSP och Atrium Ljungberg. 

Nu är både mark och byggnader befriad från miljögifter, och en ny rafflande stadsdel kan växa fram på Nobelberget!