Ombyggnaden av hela Slussenområdet är uppdelat i tre delområden, vatten, land och berg. WSP projekterar delområdet berg som avser en ny bussterminal. Bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen och en sekundär entré vid Lokattens trappa. Bussterminalen kopplas ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att resenärerna att förflytta sig mellan buss, tåg och t-bana.


Plats

  • Stockholm

Sektor

Tjänst

Uppdragsgivare

  • Stockholms Stads Exploateringskontor

Projektstatus

  • Pågående


Bussarna kommer att köra in i terminalen från Stadsgårdsleden via en ny bergtunnel med mynning i höjd med Fotografiska museet. Hela terminalen inryms i ett stort bergrum där vänthallen är placerad i mitten, avskild från avgångs- och ankomsthallarna. WSP Brand & Risk utför brandteknisk dimensionering av anläggningen och tillhörande riskhantering. Bussterminalens  vänthall och teknikutrymmen betraktas med rådande lagstiftning som byggnad medan bergrummet som inrymmer busskörytorna och infartstunneln betraktas som annan anläggning enligt den uppdelning som görs enligt PBL. Detta i kombination med att bussterminalen är belägen under mark samt ska trafikeras med bussar som drivs med fordonsgas gör projektet mycket komplext ur brand och utrymningssynvinkel. Projektet som helhet dimensioneras med analytisk dimensionering då anläggningen är en så kallad Br0 byggnad, vilket innebär att verifieringsbehovet är stort. Projektet är delvis sekretessbelagt. 

Projektering avser riskhantering i detaljplan, systemhandling och bygghandling. Uppdraget ska genomföras med den så kallade BIM-metoden med projektering i 3D genom hantering av teknikområdesspecifika modeller.