På uppdrag av Regionservice i Västra Götalandsregionen har WSP tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder tagit fram en övergripande regional logistik- och försörjningsstrategi för hälso- och sjukvårdsförsörjningen. Strategin som tagits fram är gällande sedan december 2018 och WSP har nu rollen som processledarstöd vid implementeringen av strategin. Plats

  • Göteborg

Uppdragsgivare

  • Regionservice, Västra Götalandsregionen

Projektstatus

  • Klart

Arbetet med logistik- och försörjningsstrategin tog ett helhetsgrepp om regionens logistik- och försörjningskedja för hälso- och sjukvårdsmaterial; Från upphandling till leverans av produkter med bibehållen kvalitet i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt utifrån vårdens behov. Regionens förvaltningar arbetade tvärorganisatoriskt i arbetsgrupper och i styrgrupp.

Projektet genomfördes enligt WSP:s modell för strategiframtagning, som innebär ett strukturerat sätt:

  • Att analysera nuläge, trender och prognoser som har beröring på sakområdet.
  • Kartlägga visions- och måldokument som strategin bör förhålla sig till och utarbeta ett gemensamt övergripande mål för strategiarbetet.
  • Genomföra en GAP-analys som identifierar skillnader mellan nuläge och önskat läge enligt det övergripande målet.
  • Utifrån GAP-analysen peka ut ett antal strategiska områden där insatser behöver genomföras för att minska GAPet.
  • Ta fram en detaljerad handlingsplan med insatser som har utpekade ansvariga och fastställda tidplaner för genomförande.   
Flöde som visar hur regionala utmaningar har tagits fram.

WSPs modell för strategiframtagning.

De olika delarna har bland annat inneburit litteraturstudier, intervjuer med ett flertal olika aktörer inom regionen, deltagande i studiebesök, framtagning av strategi- och handlingsplan samt presentationer och processledning för ett flertal workshops med både arbets- och styrgrupp.

Strategin beslutades i Västra Götalandsregionens Servicenämnd i december 2018 och WSP arbetar nu som processledarstöd till Regionservice med implementering av strategi- och handlingsplan. WSP ansvarar också för att genomföra två av handlingsplanens prioriterade åtgärder. 

""

Ta del av strategidokumentet på Västra Götalandsregionens Regionservice Servicewebb.

Logistik- och försörjningsstrategi för VGR (pdf)