Vid en korsning som sammanbinder tre parkområden har körbanan höjts upp för att prioritera gående över genomfartstrafik. Den upphöjda ytan har utformats som ett torg i industriell stil med en inramande plantering för att skapa ett tydligt rum, väl upplyst och öppet. Lösningen skapar en tryggare trafiksituation för intilliggande förskola och lekplats.

Skansen etapp II

Ett äldre industriområde nära stationen i Simrishamn ska omvandlas till en attraktiv, centrumnära stadsdel med såväl boende, förskola, äldreboende och verksamheter. WSP har tagit fram fördjupad gestaltning och systemhandling för området åt Simrishamns kommun. Uppdragsgivare

  • Simrishamns kommun

Projektstatus

  • Klart

Skansen kommer att innehålla flera olika torg, platser och parkrum. I den fördjupade gestaltningen har platsens industrikaraktär, men också platsens kopplingar till hav och till omgivande naturmark varit viktiga förutsättningar vid utformning, materialval och växtval. Öppen dagvattenhantering har integrerats i området i form av multifunktionella ytor, biofilter och kanaler. Parkrum med olika typer av aktivitetsytor, lekplatser och mötesplatser har utformats. Samtliga förslag har kostnadsberäknats. Handlingen kommer att ligga till grund för den fortsatta detaljprojekteringen.

Öppna gröna ytor där både barn och vuxna kan ströva omkring.

I den södra delen av området sker en övergång från parkmark till gammal betesmark med höga naturvärden. Här erbjuds fina vyer över Östersjön och soluppgången. Mot Branteviksvägen byggs en naturstensmur som skärmar av den störande trafiken utan att skymma utsikten. Här finns hällristningar på de låga klipporna som sticker upp ur gräset. Intill ligger naturområdet Skansen där kor går på naturbete.