På traversplatsen, som ligger invid Södra esplanaden, har en av de gamla traverserna bevarats i sin ursprungsform. Under Traversen skapar luftiga träd ett skirt grönt tak över torgytans sittplatser. Balkar och plåtar från industrin har återvunnits för att skapa sittmöbler och murkonstruktioner. Inne på torget finns stora planteringar nedsänkta i marken med betongmurar runt. Hit leds regnvatten från gatan och renas av växterna innan det går vidare till havet.

Södra Esplanaden

Gestaltning, projektering och framtagande av FFU för en ny huvudgata i Västra hamnen i Malmö. Området omfattas av parkmiljö, gaturum, gångfartsgata, rondell, kajstråk och torgmiljö. Längs med själva Esplanaden anläggs biofilteranläggningar dit allt dagvatten från gatan leds bort och renas med växters hjälp. Plats

  • Malmö

Uppdragsgivare

  • Malmö stad

Projektstatus

  • 2017-2018

Södra Esplanaden ligger i anslutning till Varvsstaden, området runt gamla Kockumsvarvet som omarbetas till en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse. 

Gestaltningen förankras i det industriella arvet, vilket framgår av materialval och återanvändning av detaljer från området. En gammal travers sparas och blir en installation i stråket längs Esplanaden och det finns flera inslag av tegel och cortenstål.

""

Illustrationsplan södra delen av esplanaden, Västra hamnen.

Park som tar in grönskan i staden.

Den befintliga Kockumsparken har utökats österut i samma tema som tidigare etapp. Betongstödmurar håller undan de trädklädda gräskullarna från den varierade mittgången. Murarna har försetts med trädäck, och vid den östra änden visar en specialritad skylt parkens namn. I den nya delen finns också en Koreaplantering, med exotiska växter.

Kajstråket är ett område som inbjuder till aktiviteter både på vatten och land.

Längs den gamla industrikajen, mellan kanalen och en ny skola, har ett kajstråk ritats. En mur av trådkorgar fyllda med gamla tegelstenar skiljer gångbanan från den växtklädda slänten. En flytbrygga och trägradänger vid kanalens krökning gör det möjligt att komma i kontakt med vattnet.