Styrning mot minskad klimatpåverkan i Mälarbanan

Stockholm växer och det finns ett behov av att öka kapaciteten på Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll. Järnvägen ska få fyra spår för att kunna dela upp regionaltågen och pendeltågstrafiken och delar av järnvägen ska förläggas under mark. Hela utbyggnaden ska vara klar 2028 och kostnaden för projektet uppskattades 2016 till 17,1 miljarder kronor. 

Sedan projektets start har nya direktiv från Trafikverket kommit kring stora projekts klimat- och energiarbete. WSP har stöttat Projekt Mälarbanan i deras klimatarbete sedan 2016. 


Plats

  • Stockholm

Sektor

Tjänst

  • Hållbarhet och klimatförändringar
  • Hållbarhetsrådgivning
  • (Se alla)

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Pågående


Projekt Mälarbanan är en av de större infrastruktursatsningarna i Stockholmsområdet för tillfället. Projektet har stor påverkan och har därför valt att arbeta med att minska sin klimatpåverkan på ett systematiskt sätt. Målet som har satts för projektet är för närvarande en besparing på 15% av klimatgasutsläppen jämfört med utgångsläget. WSP bistår Projekt Mälarbanan med stöd i arbetet med att beräkna projektets klimatpåverkan samt i arbetet med att uppnå uppsatta klimat- och energieffektiviseringsmål. 

Arbetssättet som används för att jobba systematiskt med frågan är KEEP, Klimat- och Energieffektiviseringsprocess, som tagits fram av WSP och ligger i linje med de krav på systematiskt effektiviseringsarbete som ställs i Trafikverkets styrande riktlinjer. 

Under investeringsprocessen olika steg sker löpande identifiering och implementering av förbättringsåtgärder för minskad klimatpåverkan. Tidpunkterna för genomförande av aktiviteter i KEEP styrs av när anläggningskostnadskalkyler upprättas i projektet, då arbetet till stor del utgår från dessa dokument. 

Arbetsmetoden som används är KEEP, Klimat- och EnergiEffektiviseringsProcess. KEEP består i huvudsak av delarna:

  1. Upprätta klimatkalkyl
  2. Identifiering av klimat- och energieffektiviseringsåtgärder
  3. Implementering och uppföljning av åtgärder i handlingsplan för klimat och energi
  4. EPD/klimatdeklaration – efterkalkyl

WSP stöttar även Projekt Mälarbanan i rådgivning inom klimatområdet, t ex vid formulering av klimatkrav vid upphandlingar, formulering av framtida mål för besparing samt rapportering till Trafikverkets centrala organisation.

Tomteboda - Kallhäll
20 km
Minskad klimatpåverkan
15 %