Tollare park

Uppdraget innefattade landskapsgestaltning av park med bäck och översilningsytor. Parken gränsar till naturreservat och är ett vackert, pastoralt landskap med vackra utblickar. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • NCC

Projektstatus

  • Färdigt

Tollare park färdigställdes under 2014 som en mindre del av vårt arbete med Tollare. Parken fungerar som områdets gröna vardagsrum; en mötesplats för lek och fest. Parken utgörs av en befintlig skogsklädd kulle med syd- och västvända sluttningar samt en öppen yta i en dalgång. En bäck i parkens lågpunkt fungerar som magasin för dagvatten vid kraftiga regn och fördröjer vatten även från kringliggande områden. 

Parkens öppna och lägre liggande delar har gestaltats för att efterlikna en naturlig fuktäng och genom anläggningen meandrar en översilningsäng. En damm utgör även infiltrationsyta och har gestaltats med växtlighet som tål både stående vatten under kraftiga regn och torrperioder med mindre vatten.

Fokus ligger i parkens funktion som stadsdelspark, vilket ställer stora krav på utformningen av dagvattenhanteringen.  Värdefulla träd såsom ek och lind, gestaltningen av promenadstråk och gångbro, placering av konstnärlig utsmyckning, sittplatser samt belysning är också viktiga delar av parkens utformning. I anslutning till platsen har även en lekplats gestaltats och anlagts. 

Dike i Tollare park som fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten

Diket som är placerat i parkens lågpunkt fungerar vid höga flöden som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Tollare park är ett grönområde med både öppna ytor, vattendrag och skog.

Tollare park fungerar som områdets gröna vardagsrum; en mötesplats för lek och fest.