Uppdraget omfattade en övergripande genomlysning över avgiftsuttaget för brukningsavgifterna så att VA-taxan speglar utgifterna för de olika vattentjänsterna. Kundens önskemål var att följa upp dagvattenkostnader och förbättra avgiftsuttaget för dagvattentjänsterna.Plats

  • Tyresö

Uppdragsgivare

  • Tyresö kommun

Projektstatus

  • Klart

WSPs utredning undersökte täckningsgraden för nuvarande brukningsavgifter och utredde hur en skälig ansvarsfördelning för dagvatten kan implementeras i taxan, det vill säga hur avgifterna kan tas ut. Den kvantitativa analysen har gjorts med en av WSP framtagen beräkningsmodell. Det är en beräkningsmodell som använts i ett flertal svenska kommuner och har både lagen och branschorganisationen i ryggen. 

Översiktskarta Tyresö

Fördelning av ytor Tyresö kommun.

För att möjliggöra en omkonstruktion av taxan undersöktes olika alternativ för fördelning av dagvattenavgiften på dagvatten fastighet och dagvatten gata på ett bra sätt. För att fördela dagvattenkostnader på respektive kundkategori genomfördes en GIS-analys av markanvändningen inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Dagvattenkostnaderna kunde då fördelas på allmän platsmarkshållare och fastighetsägare på ett skäligt och rättvist sätt.  I utredningen lämnas rekommendationer för framtida uttag och fördelning av brukningsavgifter i relation till de vattentjänster som olika kundkategorier har tillgång till. 

Därutöver togs separata verksamhetsområdet för dagvatten fastighet och dagvatten gata fram ur det som tidigare utgjorde verksamhetsområde för vatten och avlopp. Förslag till verksamhetsområde togs i nära samarbete med tjänstemän inom kommunen och baserades på analys av höjddata och befintligt ledningsnät samt platsbesök.