WSP planerar och projekterar nya våtmarker i Lerum

WSP har engagerats för att planera och projektera två nya våtmarker inom Lerums kommun och en konsultgrupp med olika experter inom VA, landskap, miljö, mätningar och hydrologi har sedan september 2019 arbetat tillsammans för att ta fram förslag och ritningar på våtmarkernas utformning. Uppdragsgivare

  • Lerums kommun

Projektstatus

  • Pågår

Lerums kommun har högt ställda mål för en hållbar samhällsutveckling som ska värna de höga naturvärdena. I kommunens naturvårdsprogram har man bland annat fastslagit att arealen våtmarker ska ökas för att stärka landskapets förmåga att behålla och balansera vattenflöden och gynna biologisk mångfald samt minska belastningen av näringsämnen och miljöstörande ämnen till recipienten. I enlighet med dessa ambitioner har Lerum kommun beslutat att anlägga de två nya våtmarkerna i de avrinningsområden som är hårdast belastade av näringsämnen.

- Tack vare våtmarkens många olika funktioner har den ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har det under arbetsprocessen varit viktigt för oss att ha koll på hur vårt val av utformning och placering påverkar de olika funktionerna, berättar Charlotta Lindberg på WSP-kontoret i Göteborg. Det är väldigt roligt och utvecklande att samverka med så många olika kompetensområden. Vårt uppdrag innebär att ta fram tekniska beskrivningar, skötselplaner och förberedelser för anmälan om vattenverksamhet. 

Projekteringen pågår till mars 2020 och då kommer även ett PM för tillgänglighet och fortsatt gestaltning för en utveckling av rekreation i området att finnas klart som underlag för kommunens vidare arbete. 

Genom att anlägga våtmarker vill man rena vattnet och minimera risken att miljöstörande ämnen sprids vidare i sjöar och vattendrag. Samtidigt är förhoppningen att åtgärderna ska innebära ett ökat antal arter i landskapet. Dessutom kan kommunens invånare få vackra rekreationsområden att promenera i och kunna njuta av en varierad och artrik naturmiljö. 

För mer information, kontakta
Robert Olsson, 010-721 09 01, olsson.robert@wsp.com
Charlotta Lindberg, 010-722 74 33, charlotta.lindberg@wsp.com