Gävle är en av Sveriges tre bästa miljökommuner enligt Aktuell hållbarhet som varje år gör mätningar av svenska kommuner. Nu tar kommunen ytterligare ett steg i sitt klimatarbete genom att staka ut en klimatfärdplan med målet att bli klimatneutrala år 2035.



Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Gävle kommun
Cykelväg genom park.

WSP vann upphandlingen att ta fram klimatfärdplanen som nu har antagits av Gävle kommun och som ligger till grund i deras strategiarbete.

-Det kändes väldigt meningsfullt att få jobba så brett med klimatfrågorna tillsammans med kommunens engagerade och intresserade medarbetare, säger Marcus Eriksson. De tar frågorna på stort allvar och är i färd med att konkretisera färdplanen till handfasta åtgärder. 

WSPs arbete handlade om att föreslå åtgärder som Gävle kommun kan ta för att minska sina växthusgasutsläpp. Huvudfokus låg på utsläpp som uppstår på grund av persontrafik, godstrafik, arbetsmaskiner med mera. Metoden bestod av omfattande litteraturstudier, intervjuer med nyckelpersoner inom kommunen samt klimat- och kostnadsberäkningar. 

-Vi har tittat på hur olika åtgärder fungerar, om de är effektiva just i Gävle och när de behöver sättas in, säger Marcus Eriksson. Det kan till exempel handla om parkeringsavgifter, hur påverkar en höjning av avgifterna utsläppen i staden?

I WSPs uppdrag ingick också att beräkna storleksordningen på kostnaderna samt att analysera risker, hinder, möjligheter och målkonflikter för att kunna genomföra de föreslagna åtgärderna. 

För mer information kontakta Marcus Eriksson eller Petra Sarközi.