Ytor inom Solna stad avrinner till någon av vattenförekomsterna Brunnsviken, Edsviken, Ulvsundasjön, Igelbäcken (preliminär vattenförekomst) och Lilla Värtan, som alla ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021 eller 2027. Plats

  • Solna

Uppdragsgivare

  • Solna Stad

Projektstatus

  • Pågående

Detta enligt EUs vattendirektiv (2000/60/EG) som har målet att Europas vatten ska nå god ekologisk och kemisk status senast år 2027. Det åtgärdsprogram som vattenmyndigheten för Norra Östersjön har tagit fram behöver brytas ned i lokala åtgärdsprogram för att bli operativt. 

I och med ett förändrat framtida klimat och intensivare nederbörd ställs även högre krav på samhällets möjligheter att omhänderta och fördröja dagvattenflöden som genereras i den urbana miljön. En implementering av en hållbar dagvattenhantering i både ny och befintlig bebyggelse leder till att vattenkvaliteten i recipienterna förbättras och att översvämningsproblematiken förebyggs. WSP har därför, på uppdrag av Solna Stad, tagit fram en strategi för hur Solna kan arbeta med hållbar dagvattenhantering. WSP har även gett förslag på konkreta åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status i Solna stads vattenförekomster. 

Den första av dessa åtgärder i form av en nedsänkt infiltrationsyta för dagvatten utfördes sommaren 2018 vid Huvudstabadet.

Vattendrag Solna stad

Frösunda befintlig damm.