Bostäder

Ett antal utvecklingstrender håller på att förändra bostadssektorn. En kombination av demografiska och sociala tendenser gör att hushållen krymper i storlek. I många av världens storstäder är det brist på tillgänglig mark samtidigt som trycket från urbaniseringen och den ökande befolkningen ökar behovet av fastigheter i tätorterna.


Enpersonshushåll är redan den dominerande gruppen i Västeuropa och Nordamerika och detta kommer också att vara den snabbast växande profilen i världen fram till 2030. Läget, en attraktiv stadsdel på marknivå och bra kommunikationer blir avgörande faktorer för köpare. En hållbar design med innovativa byggnadstjänster för att skapa en bättre miljö och minska energikostnaderna är redan standard – och utvecklingen fortsätter. 
 

Vi skapar kommersiell nytta samtidigt som vi förbättrar livskvaliteten 

WSPs erfarenhet i bostadssektorn sträcker sig från enfamiljshus till planering av hela stadsdelar. Vi hjälper planerare, byggföretag, statliga och kommunala myndigheter och fastighetsförvaltare att leverera framgångsrika och lönsamma bostadsprojekt med tillhörande infrastruktur. När vi arbetar med ett bostadsprojekt strävar vi efter att skapa utrymmen som förbättrar livskvaliteten för samhällsgrupper och individer, samtidigt som de skapar värden för våra kunder genom bra avkastning på investerat kapital och effektiv varumärkesidentifiering samt ökar städernas attraktionskraft genom att skapa blomstrande stadsdelar. Vi utformar bostäder med ett långsiktigt perspektiv så att de kan anpassas till framtida behov.
 

Stöd under byggprojekteringsprocessen 

Vi stöder våra kunder under alla projekteringsfaser. Vi leder bostadsprojekten genom den komplicerade planeringsprocessen, tack vare vår kunskap om planeringslagstiftning och hållbarhetsbestämmelser och vår specialistkompetens inom offentligt samråd och intressentengagemang. Vi hjälper även kunderna att övervinna markbrist, maximera potentialen för utvecklingsbar mark och minimera risker när de bygger attraktiva hem. 
 

Hållbara bostadsprojekt 

I egenskap av pionjärer inom hållbar design är vi involverade i ett antal högprofilerade bostadsprojekt och energieffektiva, koldioxidsnåla byggnader med flera användningsområden, till exempel Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det kommer att bli en levande stadsdel kring hamnområdet med ambitiösa mål som ger projektet en världsledande hållbarhetsposition. 
 

Vi täcker alla aspekter av bostadsplanering och -utformning

Vi tillhandahåller sektorsövergripande kompetens på alla områden inom bostadsplanering, -utformning och -konstruktion, inklusive byggnadsteknik, stadsplanering, ekonomi, samhällsengagemang, platsundersökningar, energi- och miljösamordning, vattenförvaltning, hållbara transportlösningar och infrastrukturplanering. Som erfarna konsulter inom transport- och infrastrukturplanering, -utformning och -leverans vet vi hur man skapar livskraftiga och populära projekt där antalet bostäder balanseras mot fördelarna med god tillgänglighet, allmänna kommunikationer och attraktiva landskap med gröna ytor och vattenvård. Som förkämpar för en integrerad designprocess är vi skickliga på att leda hela designteam och garanterar maximal effektivitet genom ett nära samarbete med våra kunder, från början till slut.