Energi

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är övertygade om att de energilösningar som har en framtid är energieffektiva, framställs från förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan idag.


Vi erbjuder tjänster inom generering och distribution av energi från vatten, sol, vind, biobränsle, marken, kompost, avfall och olika typer av överskottsenergi. Vi erbjuder också tjänster inom kärnkraft, och har även stor kunskap av avveckling av kärntekniska verksamheter samt tillhörande slutförvaring. Vi har dessutom stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. Bland våra kunder finns alla stora svenska aktörer inom kraft, värme, kyla, gas och distribution.

Men allt är inte muttrar och skruvar. Bland våra mjukare tjänster finner du bland annat tillståndsprövningar, energisamordning, energikartläggning, finansieringslösningar, miljökonsekvensbeskrivningar, tidiga analyser och återskapande av förorenad mark. Vi erbjuder också strategisk rådgivning för energibolag, exempelvis utredningar, kartläggningar och analyser av energimarknader, marknad- och omvärldsanalys i samband med uppköp/försäljning samt påverkan av EU-direktiv, ny lagstiftning och nya styrmedel. Frågeställningarna handlar ofta om framtidsrelaterade frågor som exempelvis framtagande av visioner och utveckling av bolagets verksamhetsområden.
 

Kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion

WSP erbjuder bredd och spetskompetens inom termisk energiomvandling för energibolag. Vårt synsätt som vi har på våra kunders verksamheter handlar inte bara om tekniska lösningar utan betyder att vi redan från början i diskussionen med våra kunder även tar med faktorer med yttre påverkan såsom marknad, ägardirektiv/krav, påverkan av skatter och avgifter.

Vi stödjer våra energibolagskunder när de står inför ombyggnad eller utbyggnad av kraftvärme och värmeanläggningar ofta i samband med önskan om bränslebyte, ändrade driftsförhållande eller kapacitetsutökning. Vi hjälper våra kunder med funktionsbeskrivning och kravställning som på rätt nivå hanterar de krav på miljö-teknik och lönsamhet som ställs på anläggningen. Vi genomför avancerade beräkningar och analyser, utreder problem och föreslår lösningar. Inte sällan har vi också uppdrag som experter då det gäller frågor eller problem relaterade till pannor, materialhantering, förbränningsteknik och svåra bränslen.

Vi stödjer våra kunder vid val av entreprenadform och hur de olika kontrakten ska utformas och handlas upp vid investeringar i nya produktionsanläggningar. Vi utför kompletta förfrågningsunderlag och bistår vid utvärdering, förhandling och kontraktsskrivning. Våra erfarenheter har lärt oss hur en kravbild ska utformas för att säkerställa en bra anbudsprocess med leverantörerna. Vi kan ta teknikansvar för t.ex. bränslehantering, panna, turbin (ÅT/GT) och rökgasrening. Vi erbjuder också anläggningskonstruktion, stöd i driftsättning samt haveri- och händelseutredningar.

I våra egna multidisciplinära uppdrag med leveransansvar har vi våra erfarna uppdragsledare. Vi kan också erbjuda förstärkning i våra kunders organisation med erfarna industriprojektledare. Våra projektledare är utbildade och i flera fall certifierade.
 

Kärnkraft  

WSP har omfattande erfarenhet av nybyggnation, hantering av radioaktivt avfall, kvalitetstjänster och annan kärnteknisk verksamhet. Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kärnkraftsområdet, exempelvis projektledning, säkerhetsredovisning, säkerhetsgranskning, tolkningar av myndighetskrav och planering för nedmontering/rivning ur ett kärntekniskt perspektiv. Vi bidrar med vår kompetens i allt från mindre specialutredningar till genomförande och resursförstärkningar i stora projekt. Vi har erfarenhet av att utveckla metoder och verktyg inom avfallshantering. Att skapa en effektiv och säker avfallshantering med rätt förutsättningar för att minimera mängden radioaktivt avfall är en viktig del i en kärnteknisk verksamhet.
 

Vattenkraft

WSP har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom olika vattenbyggnadsprojekt i alla dess faser. Vi erbjuder stöd i arbetet innan projektstart, med tex förstudier, till projektering och genomförande samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, tex byggnation, mekanik och el. WSP har också stor kompetens inom relaterade miljö-, tillstånds- och hydraulikfrågor.

Många av Sveriges vattenkraftstationer närmar sig sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det finns därför ett stort behov av renoveringar och förnyelse. I samband med dessa arbeten finns även goda möjligheter att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. Dessutom driver samhällets krav på ökad säkerhet ständigt på utvecklingen inom dammsäkerhet.
 

Vindkraft

WSP har kompetens inom varje del av ett vindkraftsprojekt, men har även god erfarenhet av helhetsprojekt. Vi erbjuder specialisttjänster vid planering, förprojektering, tillståndsprocess, projektering, byggnation och drifttagande och genomlysning vid uppköp/försäljning. Vi kan även bidra med erfarna projektledare för att hålla ihop samtliga delområden. Vi har en lång meritlista som omfattar stöd till vindkraftsutvecklare, allmännyttiga företag och investerare under projektets hela livscykel.

Här kan du läsa mer om hur WSP arbetar med vindkraft. 
 

Solenergi

WSP har hög kapacitet för att utvärdera potentialen för solenergi och tillhandahålla konstruktion, upphandling, kostnads-nyttoanalyser, genomförande, driftsättning, drift och övervakning över hela utbudet av solenergitekniker.

Vi hjälper dig att identifiera, etablera och minimera risker associerade med solenergiprojekt. Vi ger råd inom en mängd miljöplaneringsfrågor och levererar kompletta tekniska konstruktionslösningar för att utveckla högeffektiva solenergiprogram, inklusive solcellssystem och solkraftsprojekt. Vi utreder hur stor del av en byggnads tak- och fasadyta som kan utnyttjas för utvinning av solenergi samt beräknar storlek på producerad energimängd och ser på möjligheter till integration i en byggnads klimatskal.

 Här kan du läsa mer om hur WSP arbetar med solenergi. 
 

Geoenergi

Geoenergisystem är resurseffektiva, ekonomiskt fördelaktiga samt miljövänliga. Geoenergi innebär att jord, berg, yt- eller grundvatten används för att utvinna värme och kyla. Det går även att aktivt lagra stora mängder värme och kyla för senare användning. WSP utför undersökningar av de geologiska förutsättningarna och kan sedan utifrån detta ta fram energisystemdesign, dimensionering och livscykelkostnader. Vi hjälper även våra kunder vid ansökan om tillstånd, projektering av energisystemet och uppföljning. 

Vi genomför även strategiska utredningar kring satsningar på geoenergi där vi ser geoenergi som en del i hela stadsdelar i nyproduktion liksom vid renoveringar. För att underlätta beslutsfattandet kartlägger vi geoenergipotentialen för hela stadsdelar och områden. 
 

Eltransmission och distribution

Tillgång till el är något som vi i vårt samhälle idag tar för givet. I takt med att samhället utvecklas och förändras ställs det nya krav och förväntningar på tillgång och driftssäkerhet på el. Det innebär att delar av befintliga elnät behöver uppgraderas eller bytas ut och nya elnät installeras. Efterfrågan på tjänster för analyser, utredningar, projektering och byggledning av elnäten i Sverige ökar för varje år.

WSP jobbar med kraftförsörjningsfrågor genom hela kedjan, från utredningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsfrågor och planering till system- och detaljprojektering samt byggledning och besiktning under entreprenadfasen. Vi kan även ta ett helhetsåtagande med beredning och projektledning av alla ingående delar.

WSP erbjuder kunskap och kompetens inom till exempel luftledningar, kontrollanläggningar och stationer. Vi har även uppdragsledare som kan hålla ihop helheten för ett komplett uppdrag, till exempel en ny 400kV luftledning som ska projekteras och byggas.
 

Fjärrvärme distribution

WSP erbjuder dig som kund flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla projektfaser gällande distribution av fjärrvärme eller fjärrkyla. Oavsett omfattning på fjärrvärmeutbyggnaden utförs alltid en förstudie. Förstudierna omfattar bland annat kundinventeringar, preliminära sträckningar av fjärrvärmenät och energibehov samt ekonomiska bedömningar. Vi utför även genomlysningar av ”fjärrvärmeaffären” i syfte att identifiera möjligheter till förbättring. Dessutom analyserar vi fjärrvärmenät, utför riskanalyser och föreslår åtgärder för att optimera driften samt minimera riskerna för värmeavbrott. I samband med försäljning utförs statusbesiktningar och värderingar av hela distributionssystemet.

WSP har lång erfarenhet av projektering av fjärrvärmedistribution och har därför den erfarenhet som krävs för att hantera de utmaningar som känslig naturmiljö så väl som modern stadsmiljö utgör för ledningsdragning. Vi utför ledningsdragning över och under olika typer av infrastruktur, bland annat broar. Vi kan även hjälpa dig med upphandling, byggledning, kontroll och besiktning, i samband med utbyggnad av fjärrvärmenät.
 

Energieffektivisering

WSP har stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. I takt med att klimatfrågan fått större uppmärksamhet har energieffektivisering prioriterats högre både i internationell och i nationell lagstiftning vilket lett till stora energieffektiviseringsvinster. Den energi som vi inte behöver använda till följd av energieffektiviseringsåtgärder anses bland annat av IEA vara det viktigaste energibäraren i den totala energibalansen. 

Mer om WSPs erbjudande gällande energieffektivisering finner du under Energiledning och effektivisering