Energi

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är övertygade om att de energilösningar som har en framtid är energieffektiva, framställs från förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP kan hjälpa er att planera för och bygga framtidens energilösningar redan idag.


Vi erbjuder tjänster inom generering och distribution av energi från vatten, sol, vind, biobränsle, marken, kompost, avfall och olika typer av överskottsenergi. Vi erbjuder också tjänster inom kärnkraft, och har även stor kunskap av avveckling av kärntekniska verksamheter samt tillhörande slutförvaring. Vi har dessutom stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. Bland våra kunder finns alla stora svenska aktörer inom kraft, värme, kyla, gas och distribution.

Men allt är inte muttrar och skruvar. Bland våra mjukare tjänster finner du bland annat tillståndsprövningar, energisamordning, energikartläggning, finansieringslösningar, miljökonsekvensbeskrivningar, tidiga analyser och återskapande av förorenad mark. Vi erbjuder också strategisk rådgivning för energibolag, exempelvis utredningar, kartläggningar och analyser av energimarknader, marknad- och omvärldsanalys i samband med uppköp/försäljning samt påverkan av EU-direktiv, ny lagstiftning och nya styrmedel. Frågeställningarna handlar ofta om framtidsrelaterade frågor som exempelvis framtagande av visioner och utveckling av bolagets verksamhetsområden.

Kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion

WSP erbjuder bredd och spetskompetens inom termisk energiomvandling för energibolag. Vårt synsätt som vi har på våra kunders verksamheter handlar inte bara om tekniska lösningar utan betyder att vi redan från början i diskussionen med våra kunder även tar med faktorer med yttre påverkan såsom marknad, ägardirektiv/krav, påverkan av skatter och avgifter.

Vi stödjer våra energibolagskunder när de står inför ombyggnad eller utbyggnad av kraftvärme och värmeanläggningar ofta i samband med önskan om bränslebyte, ändrade driftsförhållande eller kapacitetsutökning. Vi hjälper våra kunder med funktionsbeskrivning och kravställning som på rätt nivå hanterar de krav på miljö-teknik och lönsamhet som ställs på anläggningen. Vi genomför avancerade beräkningar och analyser, utreder problem och föreslår lösningar. Inte sällan har vi också uppdrag som experter då det gäller frågor eller problem relaterade till pannor, materialhantering, förbränningsteknik och svåra bränslen.

Vi stödjer våra kunder vid val av entreprenadform och hur de olika kontrakten ska utformas och handlas upp vid investeringar i nya produktionsanläggningar. Vi utför kompletta förfrågningsunderlag och bistår vid utvärdering, förhandling och kontraktsskrivning. Våra erfarenheter har lärt oss hur en kravbild ska utformas för att säkerställa en bra anbudsprocess med leverantörerna. Vi kan ta teknikansvar för t.ex. bränslehantering, panna, turbin (ÅT/GT) och rökgasrening. Vi erbjuder också anläggningskonstruktion, stöd i driftsättning samt haveri- och händelseutredningar.

I våra egna multidisciplinära uppdrag med leveransansvar har vi våra erfarna uppdragsledare. Vi kan också erbjuda förstärkning i våra kunders organisation med erfarna industriprojektledare. Våra projektledare är utbildade och i flera fall certifierade.

Vattenkraft

WSP har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom olika vattenbyggnadsprojekt i alla dess faser. Vi erbjuder stöd i arbetet innan projektstart, med tex förstudier, till projektering och genomförande samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, tex byggnation, mekanik och el. WSP har också stor kompetens inom relaterade miljö-, tillstånds- och hydraulikfrågor.

Många av Sveriges vattenkraftstationer närmar sig sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det finns därför ett stort behov av renoveringar och förnyelse. I samband med dessa arbeten finns även goda möjligheter att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. Dessutom driver samhällets krav på ökad säkerhet ständigt på utvecklingen inom dammsäkerhet.

Vindkraft

WSP har kompetens inom varje del av ett vindkraftsprojekt, men har även god erfarenhet av helhetsprojekt. Vi erbjuder specialisttjänster vid planering, förprojektering, tillståndsprocess, projektering, byggnation och drifttagande och genomlysning vid uppköp/försäljning. Vi kan även bidra med erfarna projektledare för att hålla ihop samtliga delområden. Vi har en lång meritlista som omfattar stöd till vindkraftsutvecklare, allmännyttiga företag och investerare under projektets hela livscykel.

Här kan du läsa mer om hur WSP arbetar med vindkraft. 

Solpaneler på ett tak

Solenergi på WSP

SOL I ENERGIOMSTÄLLNINGEN

I den pågående energiomställningen och utveckling av den framtida staden har produktion av fossilfri solel och solvärme en viktig roll för att nå nationella och internationella energi- och klimatmål. Den ökade elektrifieringen genom omställning till fossilfri fordonsflotta, liksom ökade utmaningar med att tillgodose momentant energibehov, bidrar solelproduktion i den bebyggda miljön med en viktig pusselbit i ett hållbart energisystem. Utöver energibolag blir till exempel fastighetsägare nya, viktiga aktörer i energisystemet. 

Korrekt och optimerad utformning av solcells- och solvärmeanläggningar på tak och fasader är viktiga delar för att åstadkomma hållbara och lönsamma investeringar, vilket är centrala delar i vår strategiska rådgivning inom området. Vi är även verksamma inom rådgivning och projektering av den snabba utbyggnationen av solelparker i Sverige, där vi arbetar med fokus på elkvalitet, säkerhet och affärsmodeller för hållbara projekt.

FÖRDELAR MED SOLENERGI

Det finns många fördelar med solenergi. Framförallt är det ett förnybart energislag. Solenergi orsakar inte buller eller utsläpp vid el- och värmeproduktion. Inte heller vid produktionen av solceller och solfångare går det åt mycket energi, i jämförelse med den mängd energi som genereras. Med solenergiteknik minskas behovet av köpt el eller värme och en investering ger direkt avkastning efter drifttagning. Att satsa på solenergiteknik kan dessutom bidra med att klara vissa byggnadscertifieringskrav. Solcellsmoduler och solfångare kan integreras i byggnadens fasader och tak liksom fylla andra funktioner såsom solavskärmning eller balkongkonstruktion. Därigenom uppstår gynnsamma synergier för investeringen. Läs mer om WSP i Örebro som delvis drivs med solenergi och där solcellsmodulerna ger solavskärmning och minskat kylbehov

Våra tjänster inom solenergi

Genom WSPs globala organisation och kompetens inom flera olika områden, får våra experter inom solenergiteknik ett starkt team som erbjuder en unik lösning för varje kund. Vi kombinerar spetskompetens med lokal närvaro över hela landet. Kombinationer av kompetenser från flera områden ger ett holistiskt beställarstöd och expertis för solenergianläggningar såsom energi, konstruktion, el och VVS ger solenergiprojekt styrka och förankring i viktiga discipliner. Insatserna innefattar bland annat beräkningar för hållfastighet, utredning av elnätkvalitet, projektledning, kalkylberäkningar, ledning av garantiärenden och livcykelanalysberäkningar. 

I tidiga skeden ger vi en bild av möjligheter att utnyttja solenergi. 

I förstudier utreder vi hur stor del av en byggnads tak- och fasadyta som kan utnyttjas för utvinning av solenergi. Vi gör skugganalyser, beräknar hur mycket el eller värme som kan produceras och ser på möjligheter till byggnadsintegration. I tidigt skede upprättar vi livcykelkostnadskalkyler och dimensionerar solenergianläggningen efter fastighetens energibehov. Genom vårt arbete med marknadens miljöcertifieringssystem samordnas planering av installationer för solenergi tillsammans med till exempel sedum för egenproduktion av el och grönytefaktor.

Vi tar fram energikoncept och strategiska utredningar där solenergianläggningar är del i en helhet för byggnader och stadsdelar. Helhetskoncept innefattar kombination med energi- och batterilagring samt med andra energisystem. Rådgivningen kopplas ofta till aktörers hållbarhetsplaner och program. 

På uppdrag av kunder som efterfrågar alternativa investeringar i solenergi arbetar vi fram möjliga affärsmodeller. Vi arbetar med elnätsbolag och energileverantörer med framtagande av koncept för smarta nät, där en förberedning sker inför framtidens ökade småskaliga elproduktion sker. 

WSP anlitades av KTC för att vara strategisk rådgivare kring solelteknik beträffande dimensionering, mikronät med likströmsteknik, lagar och förordningar samt teknikval genom samlad och bred expertis. Läs mer om hur WSP var expertstöd inom solel, smarta elsystem och brandsäkerhet.

Som en del av ett pilotprojekt har Eksta Bostads AB genomfört en byggnation av mikronät solel och smart styrning med likströmsteknik. WSPs har på uppdrag av Eksta lett och bistått med expertis inom tekniken. Läs mer om projektet mikronät för solel, likströmsteknik och batterier

Vi tar fram förfrågningsunderlag som baseras på utredningar av förutsättningar och kostnadseffektiva installationer och utvärderar anbud, upprättar avtal, planerar för byggnation och installation, uppföljning av anläggningens prestanda samt erbjuder slutbesiktningar. För fastighetsägare med större fastighetsbestånd driver vi genom projektledning och solcellsexpertis solcellsprogram som implementeras i stor skara med högst kvalitet över lång tid.

För att underlätta investeringsbeslut kartlägger vi solenergipotentialen för hela stadsdelar och områden. På så sätt skapar vi en solkarta. Läs mer om hur WSP gör solenergiberäkningar med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och hur vi har tagit fram digitala solkartor för totalt 28 st kommuner.

Inom solenergiteknik erbjuder vi tredjepartsbesiktningar av solcellsanläggningar inför försäljning, due diligence. Kunden får ett expertutlåtande och värdering av anläggningens status och sammansättning.

Ständig utveckling och innovationer inom tekniken samt implementering och applikationer i solenergibranschen, möjliggör nya användningsområden och systemlösningar. Vi följer utvecklingen och tillsammans med våra kunder driver och initierar vi pilotprojekt och utredningar. Exempel på detta är smarta mätningar och styrningar av system, applicering av solcellsteknik i och på fasader och fönster, där solceller utöver kristallin kiselteknik även i tunnfilmsteknik kan vara del av takpannor i varierande färger och former.

Inom solenergiteknik arbetar vi med flera områden:

Strategisk rådgivning för solenergins plats i energisystem och samhällen
Batterier kopplat till solcellssystem
Elbilsladdare kopplat till solcellssystem
Affärsmodeller för applicering av solenergi
Förstudier
Kalkyler
Ramhandling
Anbudsutvärdering
Projektledning och beställarstöd
Projekteringskontroll
Delbesiktningar
Slutbesiktning
Garantibesiktning
Uppföljning
- Garantiärenden

WSP Sverige AB är medlemmar i Svensk Solenergi. Genom detta engagemang stödjer WSP utvecklingen av utbyggnaden av den svenska solenergibranschen. 

WSP arbetar aktivt med forskning och utveckling inom våra olika verksamhetsområden. Inom solenergiteknik pågår forskningsutbyte inom innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad genom ett industridoktorandprojekt.

KONTAKT SOLENERGITJÄNSTER

För mer information om solenergitjänster kontakta Charlotta Winkler, [email protected] eller 010-722 52 58.

Geoenergi

Geoenergisystem är resurseffektiva, ekonomiskt fördelaktiga samt miljövänliga. Geoenergi innebär att jord, berg, yt- eller grundvatten används för att utvinna värme och kyla. Det går även att aktivt lagra stora mängder värme och kyla för senare användning. WSP utför undersökningar av de geologiska förutsättningarna och kan sedan utifrån detta ta fram energisystemdesign, dimensionering och livscykelkostnader. Vi hjälper även våra kunder vid ansökan om tillstånd, projektering av energisystemet och uppföljning. 

Vi genomför även strategiska utredningar kring satsningar på geoenergi där vi ser geoenergi som en del i hela stadsdelar i nyproduktion liksom vid renoveringar. För att underlätta beslutsfattandet kartlägger vi geoenergipotentialen för hela stadsdelar och områden. 

Eltransmission och distribution

Tillgång till el är något som vi i vårt samhälle idag tar för givet. I takt med att samhället utvecklas och förändras ställs det nya krav och förväntningar på tillgång och driftssäkerhet på el. Det innebär att delar av befintliga elnät behöver uppgraderas eller bytas ut och nya elnät installeras. Efterfrågan på tjänster för analyser, utredningar, projektering och byggledning av elnäten i Sverige ökar för varje år.

WSP jobbar med kraftförsörjningsfrågor genom hela kedjan, från utredningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsfrågor och planering till system- och detaljprojektering samt byggledning och besiktning under entreprenadfasen. Vi kan även ta ett helhetsåtagande med beredning och projektledning av alla ingående delar.

WSP erbjuder kunskap och kompetens inom till exempel luftledningar, kontrollanläggningar och stationer. Vi har även uppdragsledare som kan hålla ihop helheten för ett komplett uppdrag, till exempel en ny 400kV luftledning som ska projekteras och byggas.

Fjärrvärme distribution

WSP erbjuder dig som kund flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla projektfaser gällande distribution av fjärrvärme eller fjärrkyla. Oavsett omfattning på fjärrvärmeutbyggnaden utförs alltid en förstudie. Förstudierna omfattar bland annat kundinventeringar, preliminära sträckningar av fjärrvärmenät och energibehov samt ekonomiska bedömningar. Vi utför även genomlysningar av ”fjärrvärmeaffären” i syfte att identifiera möjligheter till förbättring. Dessutom analyserar vi fjärrvärmenät, utför riskanalyser och föreslår åtgärder för att optimera driften samt minimera riskerna för värmeavbrott. I samband med försäljning utförs statusbesiktningar och värderingar av hela distributionssystemet.

WSP har lång erfarenhet av projektering av fjärrvärmedistribution och har därför den erfarenhet som krävs för att hantera de utmaningar som känslig naturmiljö så väl som modern stadsmiljö utgör för ledningsdragning. Vi utför ledningsdragning över och under olika typer av infrastruktur, bland annat broar. Vi kan även hjälpa dig med upphandling, byggledning, kontroll och besiktning, i samband med utbyggnad av fjärrvärmenät.

Energieffektivisering

WSP har stor erfarenhet av energieffektivisering inom både industri och fastigheter. I takt med att klimatfrågan fått större uppmärksamhet har energieffektivisering prioriterats högre både i internationell och i nationell lagstiftning vilket lett till stora energieffektiviseringsvinster. Den energi som vi inte behöver använda till följd av energieffektiviseringsåtgärder anses bland annat av IEA vara det viktigaste energibäraren i den totala energibalansen. 

Mer om WSPs erbjudande gällande energieffektivisering finner du under Energiledning och effektivisering