Karin
Hassner

Trafiksäkerhetsexpert
Sverige

Trafiksäkerhet – en del av Agenda 2030

Varje år dödas 1,35 miljoner personer i vägtrafiken i världen. Därutöver skadas enligt WHO 20-50 miljoner personer. Förutom stort mänskligt lidande innebär detta även ekonomisk påverkan för individer, samhällen och nationer, i storleksordningen 3 procent av BNP. Att trafiksäkerhet direkt eller indirekt ingår i flera av hållbarhetsmålen mot 2030 kan därför ses som självklart, men har fått jämförelsevis lite fokus. 

Sverige har en lång tradition av trafiksäkerhetsarbete och var redan innan riksdagen tog beslut om Nollvisionen ett av de bästa länderna i världen. Karin Hassner har varit med och utvecklat trafiksäkerhetsarbetet sedan 80-talet. Genom sitt internationella arbete har hon inte bara delat med sig av kunskap och erfarenheter till systemutformare i andra länder, hon har även tagit med sig lärdomar om hur man i andra länder arbetar med t ex målstyrning och sociala aspekter för att förbättra trafiksäkerheten. 

Som talare vill Karin Hassner inspirera till ett konstruktivt trafiksäkerhetsarbete som kan bedrivas på flera olika sätt. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i och med politiskt styrda organisationer och vet hur strategibeslut kan omsättas i praktik. 

Karin Hassner talar inom bland annat följande teman

  • Nollvisionen – vad innebär den?
  • Kommunalt trafiksäkerhetsarbete.
  • Trafiksäkerhet i Agenda 2030.
  • Trafiksäkerhet i samhällsplaneringen.
  • Trafiksäkerhet – vad kan vi lära av andra? Internationell utblick.

Föredragen kan även ges på engelska och anpassas till en internationell publik.

Följ Karin


Kontakt

+46 10 722 82 58
karin.hassner@wsp.com

Karin's Insikter

Läs mina insikter