WSP Akustik är en av Sveriges största aktörer inom akustikbranschen med bred erfarenhet och djup kompetens inom flera akustiska specialistområden. Tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer, kommuner med flera handhar vi hela spektret inom akustik; allt från exempelvis trafikbuller, byggnadsakustik, industribuller, vibrationer till kontrollmätningar och upprättande av ljudskyddsdokumentation.
 


Våra akustiker finns representerade över hela landet och arbetar i nära samarbete med andra discipliner för att kunna erbjuda våra kunder allt från helhetslösningar till enskilda punktinsatser.

Vi arbetar med allt som rör akustik, ljud och vibrationer och våra erfarna konsulter erbjuder lösningar både utanför och inne i byggnader. Som kund hos oss har du också tillgång till vår internationella kompetens. Med vår globala styrka kan vi hjälpa till med att säkerställa att alla aspekter inom akustik tas om hand och därmed överensstämmer med internationella standarder och metoder.

WSP Akustik kan hjälpa till med att identifiera och utvärdera komplexa akustiska problem och dimensionera lösningar på svåra och potentiellt kostsamma miljöfrågor. Vi använder oss av den senaste tekniken kombinerat med strategiska modelleringsprogram och riskbedömningstekniker, vilket gör det möjligt för oss att skräddarsy upplägg efter behov.

WSP Akustik kan hjälpa till med:

Arbetsmiljöbuller
Specialanpassade lösningar för att minimera alla typer av arbetsmiljöbuller, beräkningar och ljud- och vibrationsmätningar i befintliga, nya eller förändrade verksamheter.

Buller från vindkraft
Beräkningar, ljudeffektbestämning och tonalitetsutvärdering (enligt IEC-standard), immissionsmätning och ljuddemonstration.

Buller vid täktverksamhet
Hjälp vid tillståndsansökningar enligt Miljöbalken med allt från bullerkartläggning, riskanalyser och besiktningar till buller- och vibrationsmätningar. Vi utför även skadeutredningar och agerar experthjälp vid domstolsförhandlingar.

Byggnadsakustik
Ljudskyddsdokumentation, projektering av bostäder, skolor, kontor, sjukhus, domstolar, ljudmätningar, mättekniker och kravställning i alla faser av byggprocessen - från program till produktion och slutbesiktning. Projektering och verifiering av ljudkrav kopplat till miljöcertifiering såsom ex. BREEAM, LEED, SGBC Miljöbyggnad, WELL och andra miljöcertifieringar med avseende på akustik.

Externt industribuller
Mätning, beräkning och åtgärdsförslag i samband med exempelvis tillståndsansökan för nya och befintliga industrianläggningar.

Flygbuller
Beräkningar av buller från både privat och militär flygtrafik för att studera miljöpåverkan och hantera tillståndsfrågor.

Rumsakustik och elektroakustik
Rumsakustisk modellering, simulering och dimensionering för att klara krav på exempelvis STI och efterklangstid i olika lokaltyper. Val av ljudabsorbenter och omfattning i samråd med inredningsarkitekter med flera. Placering och dimensionering av högtalare och mikrofoner. Mätningar för verifiering av taluppfattbarhet, efterklangstid med mera.

Skottbuller
WSP Akustik har ett egenutvecklat bullerberäkningsprogram som klarar kraven att beräkna lågfrekvent skottbuller från tunga vapensystem. Mätningar av ljuddämpare för jakt och skytte.

Trafikbuller
Mätning och beräkning som underlag till exploateringsstudier i tidigt skede, bullerkartläggning för översiktsplaner, utredningar för detaljplan och bygglov inklusive dimensionering av åtgärder, samt akustisk dimensionering av fasad- och fönsterisolering.

Vibrationer och riskanalys
Vibrationsmätning, utredning av mark- och byggnadsvibrationer från vägtrafik och järnvägstrafik, täktverksamhet, inklusive kartläggning av problem, mätningar, analyser och åtgärdsförslag. Utredningar och mätningar av stomljud och byggbuller. Skadeutredningar och klagomålshantering även vid försäkringsärenden och juridiska tvister. Dimensionering av vibrationsisolering för känslig utrustning eller avisolering av tyngre maskiner, fläktar med mera.

 • Riskanalys med avseende på vibrationer - Upprättande av riskanalys med avseende på vibrationer från markarbeten såsom pålning, spontning, schaktning, packning och sprängning.
 • Komfortvibrationsutredning - Utredning i samband med detaljplanering, nybyggnation av bostäder, utbyggnad och nybyggnation av väg eller järnväg vid befintlig bebyggelse.
 • Syneförättning - Okulär besiktning för att fastställa byggnaders skick med avseende på sprickor och andra defekter före och efter vibrationsalstrande arbeten. Syneförrättning utförs i enlighet med SS 460 48 60. Vi utreder även byggnadsskador orsakade av vibrationer.
 • Sprängning och täktverksamhet - Mätning av luftstötvåg i samband med sprängningsarbeten i urban miljö eller vid täktverksamhet i enlighet med SS 02 52 10. Vibrationsutredningar för tillståndsansökningar för täktverksamhet.
 • Se även portalen för vibrationsmätningar: WSP AvaNet. Här kan du som kund hos WSP följa statusen på de givare som dokumenterar omgivningspåverkan från dina pågående byggprojekt.

Vi finns på följande orter

 • Göteborg
 • Karlstad
 • Jönköping
 • Linköping
 • Kalmar
 • Malmö
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Umeå
 • Östersund