Att bryta berg, naturgrus, sand och torv är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Miljölagstiftning och nationella miljömål ställer höga krav på handlingar för tillståndsansökningar och egenkontroll av täkten. Behovet av materialet måste tydliggöras, liksom att den valda platsen är den för ändamålet bäst lämpade. WSP har lång erfarenhet inom alla typer av tillståndsansökningar och utredningar. 


WSP är marknadsledande inom heltäckande konsulttjänster av bergmaterial

Tillståndsprövningar kräver en effektiv styrning av såväl uppdrag som de dokument som tas fram. WSPs uppdragsledare har lång erfarenhet av att leda denna typ av uppdrag och tar i samråd med kunden fram väl avvägda handlingar, vilket bidrar till både kostnads- och tidseffektivitet.

Tillsammans med kunden kan våra ekologer ta fram anpassade täktplaner och efterbehandlingsplaner för att skapa positiva ekologiska effekter både under täktens drifttid och då den är avslutad. Våra hydrogeologer utför undersökningar och modelleringar för att visa hur grundvattnet påverkas av täkten. Med geofysiska undersökningar kan vi lokalisera bland annat diabasgångar och vattenförande sprickzoner, samt bedöma mäktighet på jordlager. Inom WSP finns också bred kompetens inom akustik och luftkvalitet. 

WSP arbetar i alla typer av uppdrag, från förstudier och tillståndsansökningar till kontroll och uppföljning. Det ger oss en helhetssyn och den erfarenhet som krävs för att tidigt identifiera och hantera de behov som varje uppdrag kräver- och som bidrar till att uppdraget löper smidigt från idé till färdigställande.

WSP har stor erfarenhet av att hjälpa kunder genom hela tillståndsprocessen, både för nya täkter samt förlängning och/eller utökning av befintliga tillstånd. 

WSP kan hjälpa till med: 

 • Kompletta tillståndsansökningar, både för förlängning av utgående tillstånd och nyetableringar
 • Lokaliserings- och behovsutredningar
 • Geologiska och hydrogeologiska undersökningar och modelleringar kopplat till vattenverksamhet
 • Ekologiska utredningar
 • Naturvärdesinventeringar och fågelinventeringar
 • Geofysiska undersökningar
 • Akustik och luftkvalitet 
 • Bullerutredningar
 • Dispensansökningar
 • Upprättande av kontrollprogram
 • Samråd med myndigheter och sakägare
 • Efterbehandlingsplaner
 • Miljörapporter