Utförande av broar och övriga byggnadsverk måste vara långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva. Utifrån  de unika platsernas förutsättningar och funktionskrav optimerar vi lösningar utifrån användar-, miljö-, byggnation- och kostnadsperspektiv. 

Våra specialister arbetar med alla typer av broar, i alla olika material, från stora och komplexa broar för väg, järnväg och höghastighetsjärnväg till mindre broar för gång- och cykeltrafik. Vi hjälper kunderna från tidiga utredningar och tävlingar till projektering, produktionsstöd och förvaltning av befintliga broar och byggnadsverk. Våra specialister vet det mesta om avancerad projektering och materialtekniska frågor samt komplexa konstbyggnader där flera olika teknikdiscipliner medverkar.  

Broverksamheten inom WSP ligger i framkant inom bland annat dynamiska analyser av järnvägsbroar för höghastighetståg, temperatursprickanalyser för betong under dess härdningsförlopp samt broförvaltningstjänster åt både Trafikverket och ett flertal kommuner.
 

Exempel på brotyper som WSP arbetar med över hela världen  är: 

 • Samverkansbroar
 • Snedkabelbroar
 • Plattram- och plattbroar
 • Rörbroar
 • Flytbroar
 • Betong, stål eller träbroar

 

Exempel på övriga byggnadsverk är:

 • Betongtunnlar
 • Överdäckningar
 • Stödmurar
 • Påldäck

 

WSP hjälper till med: 

 • Rådgivning och optimering ur hållbarhetsperspektiv 
 • Projektering 
 • Konstruktion 
 • Projektledning 
 • Bro- och tunnelarkitektur 
 • Klassning och bärighetsbestämning 
 • Besiktning och inspektion 
 • Bro- och tunnelreparationer 
 • Temperatursprickberäkningar 
 • Dynamiska analyser 
 • LCC- och LCA-analyser