Byggnadsfysik sammanfattar kunskaper om hur man utformar hållbara byggnader med tillhörande installationer och byggnadsdelar för att klara krav på låg energianvändning, solskydd, värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. Utformning av klimatskal och val av material ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv är vanliga frågeställningar likaså brukarnas upplevelse och hälsa i relation till byggnadens innemiljö.  


I projekteringsskeden hjälper vi våra kunder att formulera och genomföra miljökrav som bl.a. behandlar termisk komfort, luftkvalitet, fuktsäkerhet, materialval och energianvändning. Det är viktigt att fastslå fukt­ och uttorkningstillstånd, ha kontroll över materialval och följa upp eventuella restprodukter. I driftskedet drabbas många byggnader av innemiljöproblem i form av dålig termisk komfort, luftkvalitet, fuktskador, fel materialval eller hög energianvändning. Med lång erfarenhet inom samtliga områden kan våra experter finna orsakerna bakom problemen och föreslå lämpliga åtgärder.

Byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Hälften av klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn kommer från byggverksamhet och branschen arbetar nu hårt för att reducera dessa utsläpp. 2022 kommer det även nya, tuffa lagkrav på klimatdeklaration av nya byggnader vilket gör att många organisationer står inför utmaningen att skapa en struktur för att genomföra effektiva och kvalitetssäkrade klimatdeklarationer. De senaste versionerna av miljöcertifieringar för byggnader inkluderar alla olika typer av LCA.  Vi på WSP kan stötta er organisation i att beräkna byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, enligt gällande standarder, föreslagna lagkrav och hållbarhetscertifieringar (t.ex. LEED, BREEAM och Miljöbyggnad). Vi stöttar även byggherrar som rådgivare för att klimatoptimera enskilda byggnader genom att bland annat optimera konstruktionsval, materialval och upphandlingskrav. Vi hjälper även till med återbruksplaner och design för demonterbarhet då återbruk är en viktig del av den cirkulära ekonomin.

Miljöstyrning

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets koldioxidutsläpp, energi- och materialanvändning samt avfallsgenerering. Genom att ställa miljökrav i byggprojekt och följa dem genom hela processen säkerställs ett hållbart byggande i linje med dagens höga krav på miljöprofil och låg energianvändning. Samtidigt säkerställs  att lagkrav uppfylls och risker minimeras. 

WSP är en av Sveriges ledande bygg- och miljökonsulter. Vi arbetar med miljöstyrning i byggprojekt under program-, system-, bygghandlings-, produktions- och förvaltningsskede. Vi arbetar i såväl bygg-, anläggnings- och stadsdelsprojekt. 

Miljöriskinventering

Syftet med en miljöriskinventering är att hälso- och miljöfarligt material tas om hand på ett miljöriktigt sätt i samband med ombyggnad eller rivning. Följande miljöstörande material och ämnen kan omfattas: Asbest, PCB, Kvicksilver, Bly, Kadmium, Fuktskador och mögelskador, Halogenhaltig Isolering, Blå lättbetong (radon), Tryckimpregnerat virke, Oljor, PAH, Radioaktiva isotoper, Elektronik, Ozonnedbrytande ämnen, PVC, Övrigt(Kasein).

Vi kan delta på möten för att ta del av information om projektet, samt dela med oss av pågående inventering. Leverans av rapport sker genom rundvandring på plats i byggnaden med entreprenör (och beställare). Kontroll av att entreprenören har alla tillstånd och anmälningar som krävs. Även eventuellt behov av kompletterande provtagning som krävs efter att rivning har påbörjats kan utföras av WSP.

Material och farliga ämnen

WSP arbetar med material och kemikaliefrågor inom bygg- och fastighetssektorn från planering, produktion till förvaltning. Material och kemikalier bedöms utifrån ett livscykelperspektiv. Vi hjälper byggvaruleverantörer med framtagande av Säkerhetsdatablad och Byggvarudeklarationer. Fastighetsägare har behov av bedömningar av material och byggvaror enligt olika miljöklassningsmetoder tex Miljöbyggnad, Svanen, LEED och BREEAM. Vi arbetar med materialinventering vid rivning och ombyggnad. Vi utför emissionsmätningar i samband med ”sjuka hus” utredningar.

Fuktsäkerhet

Fuktskador kan leda till hälsobesvär hos de som nyttjar lokalen och leder alltid till att byggnaden skadas och därför måste åtgärdas. Att åtgärda fuktskador handlar inte bara om att torka ut det fuktskadade området, orsaken till fuktskadan måste utredas. Annars finns det stor risk att fuktproblemet återkommer efter torkningen, med nya skador på byggnaden som följd. Utredningar av fuktrelaterade skador i byggnader varierar från enkla till mycket komplexa och svåra. 
Våra konsulter har erfarenhet av att arbeta med fuktproblem i alla typer av projekt från förskolor till stora multiarenor. Vår bredd gör att vi alltid har kompetens inom kringliggande områden både vad gäller projektering, hållfasthetsberäkning eller mark och miljöproblem. Våra utredningar ger ett åtgärdsförslag som kan användas som beslutsunderlag för att gå vidare med rätt typ av åtgärder.

Innemiljöutredning

Undersökningar visar att vi tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus. I Sverige har vi insett att det då måste finnas höga krav på vår inomhusmiljö. 
För din planerade byggnad kan vi vara rådgivande i tidiga skeden. I den därpå följande processen fram till färdig byggnad kan vi också ha rådgivande funktioner inom alla områden, till exempel miljösamordning och som fuktsakkunning. 

Vid problem i en befintlig byggnad är det av största vikt att vi kommer in direkt efter att skadan uppmärksammats. Vi utreder innemiljöproblemen och vi följer upp dem efter åtgärd, till exempel via enkäter. 

Termografering utförs med en värmekamera med vilken materialens yttemperaturer indikeras med olika färger. Det gör att variationer mellan ytors temperatur kan upptäckas. Det som syns är den värmestrålning som ytorna avger. Värmekameran kan även användas vid utredning av fuktrelaterade problem, inomhusklimat och komfortproblem. Den är också ett bra och kompletterande verktyg vid täthetsprovningar av byggnader.

Täthetsprovning

I dagens energisnåla hus ställs alltid krav på lufttätheten vid nybyggnation. Vi kan kontrollera att målen uppnås och har uppnåtts samt även påvisa de läckage som finns, som en del i kvalitetsarbetet för både entreprenör och beställare. 

Vid problem med ljud eller luktöverföring mellan lägenheter används täthetsprovning för att lokalisera läckor. Även otäthet i brandcellstätning kan upptäckas. WSP utför täthetsprovningar där vi fastställer hela byggnadens eller byggnadsdelens lufttäthet. Vid en täthetsprovning mäts mängden luft som läcker från byggnaden vid ett under- respektive övertryck. Vi lokaliserar och redovisar också de luftläckage som förekommer. För att exakt lokalisera läckorna används indikeringsrök och värmekamera.

Är du privatperson och vill har råd anpassade för ditt hus som kan minska dina kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre?

Besök Min husguide