Med Environmental Due Diligence (EDD), Teknisk Due Diligence (TDD) och Kommersiell Due Diligence identifierar vi tekniska, juridiska, kommersiella och miljömässiga risker inför förvärv såväl som avyttring av fastigheter och företag. Enligt Miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för miljöpåverkan från en verksamhet.  


Miljö Due Diligence (Environmental Site Assessment ESA Fas I och Fas II)

Vid fastighetstransaktioner utförs vanligtvis en bedömning av miljörisker kopplat till potentiell påverkan av förorening på mark och grundvatten. Vid fastighetstransaktioner bedöms även övriga miljörisker inom verksamheterna t.ex. ledningssystem, arbetsmiljö, energifrågor och sociala aspekter. 

WSP tillhandahåller heltäckande tjänster och delutredningar inom Environmental Due Diligence för företags- eller fastighetstransaktioner. Vi har ett övergripande synsätt och kunskap inom flera olika specialistområden. Som kund kan du förlita dig på att ha tillgång till tillräcklig och underbyggd information som stöd i dina förhandlingar.

Tillsammans med WSPs tekniska team (Teknisk Due Diligence TDD ) utförs miljöbedömningar vid TEDD. 

Mer information om tjänster kopplade till Miljö Due Diligence, Fas I och FAS II, finns beskrivet under tjänsten förorenade områden
 

Teknisk Due Diligence av fastigheter 

Inför fastighetstransaktioner krävs ofta komplexa och omfattande undersökningar för att bedöma de risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. Ett antal olika rådgivare kan krävas för att säkerställa att transaktionens alla aspekter har utvärderats. Med WSP kan du vara säker på att alla tekniska, kommersiella och miljömässiga aspekter hanteras av en och samma rådgivare.

Vi arbetar som rådgivare åt fastighets- och företagsinvesterare, advokater, mäklare och försäkringsbolag. Vårt team hanterar såväl enstaka fastighetsaffärer som multiregionala portföljer på över 1 000 fastigheter. Med så stora resurser till hands kan WSPs Due Diligence team effektivt starta ett projekt med kort varsel, utföra och leverera i tid.
 

Kommersiell Due Diligence 

Genom kvalificerade analysmetoder och specialistkunskap bedömer WSP med hög precision marknadsförutsättningarna för köpcentrum, detaljhandelsföretag och kommersiella serviceverksamheter. WSP gör säkra bedömningar av det ekonomiska värdet av kommersiella fastigheter baserat på specialanpassade analysverktyg. 

WSP har stor erfarenhet av att arbeta med både svenska samt utländska kunder och anpassa uppdraget utifrån kundens behov och portföljens sammansättning. 
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Environmental Due Diligence 
  • Teknisk Due Diligence (Technical Due Diligence, Property condition analysis PCA)
  • Kommersiell Due Diligence
  • Fastighetsutveckling
  • Miljö Due Diligence (Environmental Site Assessment ESA Fas I och FAS II)
  • Corporate Due Diligence/Corporate Finance vid företagsförvärv