Ekologiska tjänster

Att förstå vår natur och miljö är nyckeln till en framgångsrik och hållbar samhällsutveckling. Befolkningstillväxt, urbanisering, industrialisering och klimatförändringar är några exempel på faktorer som påverkar vårt naturliga ekosystem. 


Foto: John Sternbeck.

WSPs medarbetare har lång erfarenhet inom ekologi, natur och lagstiftning kopplat till samhällsutveckling. Vi har lång erfarenhet av tillståndsprocesser, utredningar och inventeringar samt miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat exploateringar, infrastrukturprojekt, ledningskoncessioner, vattenverksamheter och utvinning av naturresurser såsom bergmaterial, grus, sand och torv. WSP kan också hjälpa till med dispenser från olika typer av naturskydd och ekologiska miljöcertifieringar av byggnader och verksamheter. Vi har även spetskompetens inom ornitologi, limnologi och kryptogamer. 

Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

WSP har stor erfarenhet av att upprätta Natura 2000-MKB och ansökningar för dispenser kopplade till 7 kap Miljöbalken om skydd av områden, som till exempel biotopskydd, artskydd och strandskydd. 

Ekologisk projektering

Vi arbetar med ekosystemtjänster, urban ekologi, analyser av ekologiska samband, naturreservatsbildning, skötselplaner och deltar med ekologisk kompetens i BREEAM-certifieringar. Bedömningarna resulterar i åtgärdsförslag och rekommendationer om hur man kan utforma projekt så att områden med stora naturvärden undviks eller tas i anspråk på ett miljöanpassat sätt. Vi bistår också med åtgärdsförslag för att öka den biologiska mångfalden på platser där insatser önskas. 

Ekosystemtjänstanalys och ekologisk kompensation

Boklöv mot grönskande bakgrund.

Träd ger en viktigt ekosystemtjänst i form av syre till atmosfären. Foto: John Sternbeck.

Ekosystemtjänster är de funktioner i naturen som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar vårt välmående och livsvillkor. Exempel på ekosystemtjänster är växter som frisätter syre till atmosfären, bin som pollinerar våra grödor och den tätortsnära naturen ger möjlighet till avkoppling och motion. WSP är experter på metoder som lyfter fram värdet av naturen och utformar därefter konkreta lösningar på hur naturens tillgångar kan bevaras eller förstärkas i stadsplaneringen. 

Även fast vi tar stor hänsyn till miljön vid exploateringar uppstår ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. Med ekologisk kompensation menas att man ersätter de förluster som görs i naturen vid exploatering eller intrång.

Naturinventering och naturvärdesinventering

Fältsippa som står på stenigt fält.

Fältsippan är fridlyst i vissa delar av landet.

WSP har ett stort nätverk av ekologer som kan utföra olika typer av naturinventeringar, t.ex. naturvärdesbedömningar, biotopinventeringar och olika typer av artinventeringar såsom fågel, växter, lavar, bottenfauna och musslor. Inventeringar av olika slag genomförs för att säkerställa att projekten lokaliseras och utformas på bästa sätt med rätt skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder. Naturvärdesinventering baseras på att identifiera arter och biotoper. WSP utreder enligt svensk standard, vilken flera myndigheter tillämpar SIS-standard. 

Inventering med eDNA

För artinventeringar i akvatiska miljöer använder sig WSP av den nya metoden miljö-DNA (Environmental DNA - eDNA). Metoden går ut på att man genom miljöprovtagning och DNA-analys får snabba och säkra besked om vilka arter som förekommer i småvattnen inom området. Alla djur lämnar DNA i omgivningar de befinner sig i genom exempelvis hudavlagringar och spillning. Vetenskapliga studier visar på att sannolikheten att upptäcka förekomst av arter i vatten är 98% med eDNA-metoden, vilket kan jämföras med traditionella metoder där sannolikheten är 58%.  

Limnologisk kompetens

Flod med träd runt som speglas i vattnet.

WSP besitter kompetens för att till exempel planera och genomföra vattenvårdsprogram. 

Våra tjänster är av både teoretisk och praktisk art. Vi erbjuder utredningar, beräkningar och sammanställningar av information från kartmaterial, tidigare studier och myndigheter (som vattenmyndigheternas VISS). Vi planerar och genomför olika typer av vattenvårdsprogram och våtmarksprojekt, undersökningar och utredningar kopplade tillvattenkvalitet och miljökvalitetsnormer, biotopinventeringar eller inventeringar av växt- och djurarter i vattenmiljöer. 

Ornitologisk kompetens

 
Gulsparv som sitter på kal trädgren.

Gulsparv. Foto: John Sternbeck.

Vi hjälper våra kunder att ta den hänsyn till fågelfaunan som krävs vid till exempel infrastrukturprojekt, planärenden, vindkraftsprojekt, flygplatser, täkter med mera. För att kunna kvalitetssäkra en inventering krävs goda kunskaper om hur man identifierar olika fågelarter, inte minst genom läten. 

WSP kan hjälpa till med: 

  • Kompletta tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar
  • Dispensansökningar kopplade till 7 kap Miljöbalken (artskydd, biotopskydd, strandskydd m.fl.)
  • Natura 2000-MKB
  • Naturinventeringar och artinventeringar
  • Naturvärdesinventering och bedömning
  • Ekologisk projektering och analys av ekologiska samband
  • Ekosystemtjänstanalyser
  • Ekologisk kompensation
  • BREEAM-certifiering
  • Utbildning inom naturmiljö och MKB