WSP arbetar strategiskt med alla typer av fastigheter i alla skeden av ett fastighetsägande – från förvärvskedet till förvaltningsperiod, under en utvecklingsfas, likväl som vid försäljning. Vi vet att förutsättningarna ser helt olika ut för fastighetsbolag med olika inriktning och investeringsstrategier. Vare sig du äger bostäder eller investerar i handelsfastigheter så utgör WSPs tjänster inom marknad, teknik och miljö värdefulla verktyg för en fastighetsägare. 


Marknadsanalys

WSP har ett unikt team av analytiker och konsulter som arbetar inom ett projekts samtliga stadier – från analys i tidiga skeden till strategi och genomförande. Vi genomför marknadsanalyser inom flera sektorer. Detta ger våra kunder insikt i hur investeringar och resurshantering påverkar det ekonomiska utfallet på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 

Byggnadsanalys 

Inför utvecklingsprojekt är det viktigt att analysera hur man bäst kan öka värdet på en fastighet eller kan påverka åstadkomma ett bättre driftnetto. Lika viktigt som att bedöma de framtida intäkterna är det även att klargöra de tekniska förutsättningarna och riskerna som kan finnas för projektet.  Vi utför förstudieanalyser på alla typer av byggnader och kan hantera allt från komplexa tillbyggnader, 3D-ombildningar till mindre hyresgästutvecklingsprojekt. Vid förändring av en fastighets användande gör vi speciella s.k. konverteringsanalyser. Innehållet i en konverteringsanalys specialanpassas till byggnadens framtida användning och nuvarande användning. Vid bostadisering av äldre kulturbyggnader kommer kanske bullerfrågan bli avgörande. Arbetar man med kontorisering av industrimiljöer kan saneringskostnader istället vara avgörande för projektet. 

WSPs fastighetsrådgivningsteam arbetar fortlöpande med att analysera befintliga fastighetsbestånd och dess utvecklingsmöjligheter. 

 

Fastighetskonvertering 

Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett centralt läge. Som fastighetsägare kan det dock vara en utmaning att anpassa dessa byggnader takt med att stadens behov förändrats. Vissa fastigheter kan behöva en mer genomgående konvertering för att kunna attrahera hyresgäster.  

Den viktigaste förutsättningen för en fastighetskonvertering är att den på något sätt skapar ett mervärde. Om fastigheten har hög vakansgrand och i övrigt har rätt förutsättningar och läge kan det vara en god affär att förändra användningen av byggnaden, vilket också kan tillföra en unik funktion till en plats eller stadsdel. Ofta krävs även möjligheten att ändra detaljplanen på den specifika fastigheten för att projektet till slut ska gå i lås. Att förändra en byggnad som ursprungligen varit byggd för en annan verksamhet bjuder också på en hel del tekniska utmaningar - utmaningar som kan sätta begränsningar och medföra onödiga kostnader för projektet. Dessa begränsningar är viktiga att lyfta fram i tidigt skede, då de kan vara utslagsgivande för ett investeringsbeslut.