WSP erbjuder dig som kund flexibla, heltäckande och skräddarsydda lösningar för alla projektfaser gällande fjärrvärme eller fjärrkyla. Utifrån dina behov och visioner och utför WSP allt från strategiska utredningar till detaljprojektering och byggledning av ledningsnät och kundanläggningar inklusive effektiviseringsåtgärder i fjärrvärmeanslutna industrier och fastigheter.


Planering, utredning

Oavsett omfattning på fjärrvärmeutbyggnaden utförs alltid en förstudie. Förstudierna omfattar bland annat kundinventeringar, preliminära sträckningar av fjärrvärmenät och energibehov samt ekonomiska bedömningar. WSP utför även genomlysningar av ”fjärrvärmeaffären” i syfte att identifiera möjligheter till förbättring. Dessutom analyserar WSP fjärrvärmenät, utför riskanalyser och föreslår åtgärder för att optimera driften samt minimera riskerna för värmeavbrott. I samband med försäljning utförs statusbesiktningar och värderingar av hela distributionssystemet. 
  

Energieffektivisering

Du får hjälp med kartläggning av energianvändningen med förslag om åtgärder för effektivisering av både användningen av fjärrvärme och intern distribution i sekundära nät. WSP erbjuder även inventering och klassning av befintliga anläggningar för såväl värmeleverantören som kunden. WSPs experter tar fram kompletta energieffektiva lösningar från produktion till slutkund hela vägen ut till sista energibäraren.
 

Projektering

WSP har den erfarenhet som krävs för att hantera de utmaningar som känslig naturmiljö så väl som modern stadsmiljö utgör för ledningsdragning. WSP utför ledningsdragning över och under olika typer av infrastruktur, bland annat broar. WSP har kompetensen att ta sig an alla typer av fjärrvärmeledningar, från första generationens ledningar i betongkulvert till moderna fjärrvärmerör med förläggning både i och ovan mark.
 

Upphandling

WSP hjälper dig med kompletta förfrågningsunderlag och bistår dig vid utvärdering, förhandling och kontraktsskrivning. 
 

Byggledning, kontroll och besiktning

WSPs fjärrvärme-experter har erfarenheten och kompetensen att leda stora, komplexa och multidisciplinära projekt i såväl små som akuta ärenden.
 

Drifttagning och utbildning

Vår kunskap och erfarenhet är viktig att dela med sig av. Vi utför utbildningsdagar för driftspersonal och underhållstekniker, seminarier för branschintressenter samt håller föreläsningar på universitet och ute hos kund.
 

Produktion av kraftvärme och fjärrvärme

WSP erbjuder även tjänster inom kraftvärme- och fjärrvärmeproduktion.