Geofysik handlar om att undersöka och förstå jordens struktur, egenskaper och processer med utgångspunkt i mätningar av jordens fysikaliska egenskaper. Genom att i ett tidigt skede skaffa sig en grundlig bild av markens egenskaper kan miljöpåverkan och onödiga kostnader hållas nere.


WSP har stor erfarenhet av flertalet geofysiska undersökningsmetoder. Vi erbjuder kvalificerade tjänster, bl.a. inom områdena grundvattenprospektering, grundvattenskydd, geotekniska tillämpningar, prospektering för berg- och jordmaterial, kartering och karaktärisering av deponier samt undersökning av förorenade områden och föroreningarnas potentiella spridningsvägar. 

Geofysiska undersökningar mäter olika geologiska materials fysiska egenskaper, exempelvis ledningsförmåga och magnetism. WSP har utrustning och erfarenhet för att genomföra resistivitetsmätningar, VLF-mätningar, magnetometermätningar, georadar (både i terräng och på väg), elektromagnetisk profilering (med sk. stångslingram) och gradiometermätningar. Metoderna har olika användningsområden och WSP besitter kunskapen för att välja rätt metod eller kombination av metoder i alla olika typer av projekt. WSP använder sig av nedanstående geofysiska metoder.  

 

Georadar och vägradar

Georadar (GPR) är en metod för att undersöka de översta delarna av marken. Under goda förhållanden kan den ge en mycket detaljerad bild av strukturer i jordlager, torvförekomsters djup och berggrundsytans läge. Georadar kan även användas till att lokalisera nedgrävda ledningar, cisterner, byggnadsrester, hålrum, etc. En annan betydande tillämpning är vägmätningar. WSP har två fordonsburna georadarsystem för vägmätning. Metoden lämpar sig mycket väl för inventering av exempelvis beläggningstjocklek och vägkroppens uppbyggd. WSP använder sig normalt av två olika typer av antenner, en högfrekvent och en lågfrekvent beroende på vad som ska karteras. 
 

Resistivitetsmätning (CVES) och IP-mätning

Dessa geoelektriska metoder används för att kartera resistiviteten i marken, dvs. markens specifika elektriska motstånd och markens polarisationsförmåga. Metoderna är användbara i alla lägen där man vill ha information om lagerföljden eller förekomst av elektriskt ledande material längs en linje eller inom ett område. Det maximala nedträngningsdjupet är ca 70 m.

Resistivitetsmätning utnyttjar att olika geologiska material uppvisar olika resistivitet (förmåga att inte leda ström), vilket gör metoden till ett mycket bra underlag för geologisk tolkning. Metoden kan med fördel kombineras med IP-mätning (eftersom mätningarna kan utföras samtidigt och med samma utrustning) och med några provborrningar längs den undersökta linjen. Borrningarna kan då användas för att korrelera CVES-resultaten vilket förbättrar möjligheterna för den geologiska tolkningen.

IP-mätning kan användas för att kartera vissa typer av geologiska material eller strukturer, exempelvis lervittrade zoner i berg och malmmineral. Vissa typer av föroreningar kan också påvisas med denna metod.
 

Elektromagnetisk profilering (mätning med “stångslingram”)

Elektromagnetisk profilering (EMP) är en mycket snabb metod för kartering av variationer i markens elektriska ledningsförmåga. Man använder sig av en så kallad stångslingram som kan hanteras av en person. Det är mycket användbart för uppletande av större metallföremål, t ex nedgrävda cisterner, kartering av lerutbredning, deponier och andra förorenade områden. Metoden kan även i vissa fall användas för översiktlig jorddjupskartering. 
 

VLF-mätning

VLF är en elektromagnetisk metod för att lokalisera vertikala skivformade elektriskt ledande strukturer. Den används främst för lokalisering av vattenförande sprickzoner vid brunnsborrning i kristallint berg men kan även användas vid sprickkartering inför bergbyggnadsarbeten.
 

Magnetometri

Vid magnetometri mäts variationer i jordens magnetfält, som orsakas av exempelvis magnetiska bergarter (t. ex diabasgångar). Detta är mycket användbart vid planering av brytning i bergtäkter. Magnetometri kan också användas inom grundvattenprospektering då det ofta förekommer vattenförande sprickor i anslutning till diabasgångar.
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Hitta lämpliga lägen för nya brunnar för både kommunal vattenförsörjning, bevattning och till industrier
  • Bedömning av föroreningsspridning
  • Karaktärisering och kartering av deponier och deras utbredning
  • Bedöma bergfritt djup och mäktighet på olika jordlager
  • Identifiera lagergränser och grundvattenytan i marken
  • Inventering av beläggningstjocklek och vägkroppens uppbyggnad
  • Hitta nedgrävda metallföremål, ex. gamla cisterner och kulvertar
  • Prospektering för ex torv- och bergmaterialtäkter