Hållbarhet är ett av WSP:s kärnvärden och genomsyrar allt vi gör. Vi hjälper våra kunder att återställa och skydda natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet. Vi arbetar aktivt med att förbereda inför framtidens hållbarhetsutmaningar och ifrågasätta status quo.


Erfarenhet av hållbarhetsarbete i många sektorer – lokalt och globalt

WSP arbetar aktivt med hållbarhet och klimatfrågor tillsammans med kunder från privat och offentlig sektor. Vår hållbarhetskompetens är bred och som global aktör har vi tillgång till goda erfarenheter och expertis från hela världen. Vi bistår med beräkningar, strategiska analyser och handgripligt stöd i att leda projekt och organisationer i en hållbar riktning. 

Nedan finns våra expertisområden beskrivna i större detalj. Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar för att se hur vi kan stötta er i ert hållbarhetsarbete.

WSP kan hjälpa till med

Klimatomställning – strategi och beräkning (gå till rubrik) 

 • Beräkningar enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol 
 • Evidensbaserade klimatmål
 • Färdplaner och strategier mot minskad klimatpåverkan
 • Livscykelanalyser (LCA)
 • Miljövarudeklarationer (EPD)

Strategisk hållbarhetsstyrning i verksamheter och organisationer (gå till rubrik)

 • Genomlysning, kartläggning och nulägesanalys
 • Uppbyggnad av ledningssystem och systematik enligt etablerade standarder och ramverk
 • Väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning 
 • Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling och inköp
 • Avtalsuppföljning miljö och hållbarhetskrav
 • Leverantörsstyrning (inkl. underentreprenörer) 
 • Revisioner
 • GreenChain nätverket 

Hållbarhetsstyrning av infrastruktur (gå till rubrik)

 • Hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL
 • Klimatkalkyl för infrastruktur och byggnader

Hållbarhet för fonder och tillgångar (assets) enligt GRESB (gå till rubrik)


Klimatomställning – strategier och beräkningar

WSP har bred kompetens inom beräkningar av miljö- och klimatpåverkan för olika typer av aktörer, och enligt ett flertal metodologier. 

Beräkningar enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol 

WSP kan stötta med beräkningar av direkta och indirekta utsläpp för alla typer av aktörer och verksamheter. Vi har lång erfarenhet av beräkningar enligt GHG Protocol (scope 1, 2 och 3) och redovisning i enlighet med CDP. Vi kan också hjälpa företag med att utifrån resultat identifiera och implementera förbättringsåtgärder.

Evidensbaserade klimatmål 

Vi kan hjälpa till med att sätta upp kort- och långsiktiga mål för företags klimatutsläpp på kostnadseffektivast sätt utifrån förutsättningarna. Vi kan också hjälpa till med att identifiera vetenskapligt förankrade mål och att göra åtaganden inom Science Based Targets initiative (SBTi). Väl underbyggda mål är av stor vikt för att på ett trovärdigt sätt kunna formulera strategier och åtgärder för att minska utsläppen.

Färdplaner och strategier mot minskad klimatpåverkan

WSP har erfarenhet av att hjälpa företag, kommuner och andra offentliga aktörer att, baserat på beräkningar av växthusgasutsläpp, utarbeta åtgärder, strategier och färdplaner för att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt över tid. WSP har också varit delaktiga i att utveckla färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn

Livscykelanalyser (LCA)

Livscykelanalyser enligt ISO-standard 14 040 och ISO 14 044 utförs på regelbunden basis av WSP:s erfarna konsulter. Vi har erfarenhet av både LCA för specifika projekt och systemlösningar för mätning och redovisning av klimatpåverkan men även jämförande LCA mellan olika lösningar för val av klimatoptimerad lösning.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Miljödeklarationer är i praktiken standardiserade livscykelanalyser av produkter, och görs regelbundet av WSPs konsulter. Vi kan hjälpa till med hela processen från datainventering till analys, samordning med tredjepartsgranskare och stöd vid publicering. Vi kan också hjälpa till att identifiera behovet och vara rådgivare i hur och för vilka produkter som EPD kan tas fram.


Strategisk hållbarhetsstyrning i verksamheter och organisationer

För att hållbarhetsarbetet ska ge maximal effekt krävs att det integreras i hela verksamheten och inte blir ett sidospår. Eftersom hållbarhet är ett omfattande begrepp kan det ibland vara svårt att veta var man ska börja när man vill bygga upp arbetet eller ta fram en hållbarhetsstrategi. På WSP har vi en bred och gedigen erfarenhet av hållbarhetsstyrning och verksamhetsutveckling och kan hjälpa till med att bygga upp arbetet från grunden, ta fram en hållbarhetsstrategi eller utveckla och effektivisera existerande processer inom flera områden på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Genomlysning, kartläggning och nulägesanalys

Ett grundläggande steg i uppbyggnaden av hållbarhetsarbetet är att förstå verksamhetens förutsättningar och utmaningar samt att identifiera vilka som är verksamhetens viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi har erfarenhet av kartläggning, genomlysning, nulägesanalys och konkurrensanalys från både mindre och större verksamheter inom olika branscher. Utifrån detta arbete kan vi hjälpa till med framtagande av en handlingsplan och strategi för ert hållbarhetsarbete.

Uppbyggnad och systematik enligt etablerade standarder och ramverk

Vi kan hjälpa er att bygga upp ert hållbarhetsarbete från grunden genom att etablera ett systematiskt arbetssätt baserat på etablerade standarder. WSP har en lång och gedigen erfarenhet av framtagande och implementering av ledningssystem, bl.a. enligt ISO-standarderna för socialt ansvarstagande (ISO 26000), miljö (ISO 14001) arbetsmiljö (ISO 45001) och kvalitet (ISO 9001). Om ni redan har ett ledningssystem på plats kan vi också hjälpa till med effektivisering av befintliga processer, rutiner och arbetssätt.

Vi kan också erbjuda resursstöd till organisationer i form av hållbarhetssamordnare med avseende på verksamhetsstyrning och erbjuder också strategisk rådgivning inom miljö, hållbarhet och arbetsmiljö.

Väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning

En Väsentlighetsanalys är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera de hållbarhetsaspekter/hållbarhetsfrågor som företaget bör fokusera på utifrån dess egna påverkan och prioriteringar, samt utifrån intressenters påverkan och prioriteringar. Det kan utgöra en effektiv metod för att fokusera och/eller prioritera hållbarhetsarbetet framåt och är också ett krav vid hållbarhetsrapportering enligt GRI:s (Global Reporting Initiative:s) standard för hållbarhetsrapportering.

Vi kan hjälpa er med utförande av väsentlighetsanalys, inklusive intressentanalys och intressentdialog och/eller undersökningar, samt hjälpa till med hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning redogör för verksamhetens väsentliga hållbarhetsfrågor och hur dessa har utvecklats under rapporteringsperioden. Vi på WSP kan stötta er genom hela processen, från tanke till färdig produkt. Vi har erfarenhet av internationellt erkända ramverk för hållbarhetsrapportering, t ex projektledning av hållbarhetsrapporter enligt GRI.

En väl utformad hållbarhetsrapport kan bli ett bra verktyg för att öka intresset för er som företag, stärka lojaliteten gentemot era kunder och bidra till utveckling av ert interna hållbarhetsarbete.

Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling och inköp

Vi kan hjälpa er att utveckla och formulera miljö- och hållbarhetskrav i produkt och tjänsteupphandlingar, stödja och genomföra leverantörsdialog och RFI. Vi kan genomföra behovsanalys inför utveckling av upphandlingskrav. Vi har erfarenhet av att utveckla olika verktyg som stöd vid upphandling och inköp av olika material, produkter och tjänster för att skapa en förståelse för eventuell problematik, risker och möjligheter med att ställa olika krav. 

Vi kan också hjälpa er med avtalsuppföljning och genomförande av leverantörsrevisioner samt ge rekommendationer inför utveckling av kravställning och uppföljningsarbetet. 

Leverantörsstyrning (inkl. underentreprenörer) 

Vi kan hjälpa er skapa en förståelse för hur leverantörskedjan ser ut och vilka risker som förekommer i kedjan för att sedan skapa rutiner och arbetssätt som minimerar och/eller hanterar förekomsten av dessa risker samt associerade ekonomiska risker.

Vi kan också hjälpa till med rutiner och arbetssätt för leverantörsstyrning i bygg- och anläggningsprojekt inklusive uppföljning och revisioner.

Revisioner

För att följa upp och säkerställa att ett ledningssystem är effektivt och bidrar med ständiga förbättringar i verksamheten kan vi hjälpa er att utföra internrevisioner. Regelbundna internrevisioner är ett krav enligt ISO-standarderna och är extra viktigt inför en tredjepartscertifiering. Underlaget från revisionerna kan användas som underlag för ledningen att identifiera och genomföra förändringar i ledningssystemet. 

Vi kan också hjälpa till med utförande av leverantörsrevisioner för uppföljning av krav, inklusive fokuserade sociala revisioner med koppling till t.ex. en Code of Conduct. 

Våra konsulter har erfarenhet av både internrevision och leverantörsrevisioner från olika typer och storlekar av organisationer och verksamheter i olika länder. 

GreenChain nätverket 

WSP driver hållbarhetsnätverket GreenChain. Detta nätverk har i ca 10 år samlat aktörer till träffar i olika forum, så som webinars och forumträffar. Nätverket syftar till att sprida kunskap och öka erfarenhetsutbyte om hållbara leverantörskedjor, både vad gäller social och miljömässig hållbarhet. 


Hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt

Anläggningsbranschen har stor påverkan på både miljö, resursanvändning och sociala aspekter. WSP har lång erfarenhet av att synliggöra och skapa ett systematiskt arbetssätt och engagemang för ökad hållbarhet genom ett anläggningsprojekts olika faser.  

Vi kan hjälpa till med att ta fram en nulägesanalys för hållbarhetsarbetet och utifrån det upprätta en projektspecifik strategi med relevanta fokusområden, till exempel med hållbarhetscertifieringsverktyget CEEQUAL som ramverk. Vi kan också ta rollen som hållbarhetssamordnare i alla led och bidra till att olika typer av hållbarhetskrav omsätts till rutiner och resultat i projektet. Vi hjälper även till som ett hållbarhetsstöd till projektets medlemmar från start till mål.

Utredningar, hållbarhetsplaner, projektspecifika rutiner inom minskad klimatpåverkan och hållbara materialval samt framtagande av hållbara upphandlingskrav är exempel på verktyg vi kan bistå med inom ramen för hållbarhetstyrning.   

Hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL

CEEQUAL är ett hållbarhetscertifieringssystem för anläggningsprojekt med syfte, att utifrån projektets egna förutsättningar, bidra till ökad hållbarhet. Vill ni ta ytterligare steg i ert hållbarhetsarbete genom att CEEQUAL- certifiera era projekt hjälper vi er med att ta fram ett arbetssätt, samt ett löpande stöd i bedömning av hantering av frågeställningar, insamling av bevis och kommunikationen BRE (CEEQUAL). Vi har erfarenhet från att arbeta med CEEQUAL i olika organisationer och skeden, allt från planering till byggskedet hos såväl beställare och projektör som entreprenör. WSP kan erbjuda behöriga CEEQUAL-assessorer. 

Klimatkalkyl för infrastruktur och byggnader

Trafikverket ställer krav på klimatkalkyl i sina större projekt och på sikt kommer klimatdeklaration för byggnader att bli obligatoriskt för att redovisa projektets utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. 

WSP har varit med i framtagandet av Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl och kan erbjuda stöd i hela processen med att ta fram en klimatkalkyl för infrastrukturprojekt. Vi har också stor erfarenhet av att arbeta med konkreta effektiviseringar och förbättringar i projekten, och har varit med och tagit fram flera vägledningar för minskad klimatpåverkan, vilket gör att vi kan driva processen med resurs- och klimateffektivisering i ett projekts olika faser och föreslå åtgärder som gör skillnad på riktigt. 

Vi kan också hjälpa till med att upprätta klimatdeklarationer för byggnader samt hjälpa till att identifiera vad du som aktör behöver göra för att förbereda er inför den lag om klimatdeklarationer som regeringen har för avsikt att införa 2022.


Hållbarhet för fonder och tillgångar (assets) enligt GRESB

GRESB är en branschdriven organisation som utvecklar och tillhandahåller ett system för att utvärdera ESG (Environmental, Social and Governance) hållbarhetsprestanda för tillgångar (assets) runt om i världen. Detta är en väl etablerad standard som används av institutionella investerare för att mäta och jämföra hållbarhet för portföljer och fonder.

Som en global branschledare inom hållbar samhällsbyggnad är WSP unikt positionerade för att stödja organisationer som väljer att delta i GRESB:s årliga utvärdering av fastigheter och infrastruktur. WSP har flera år i rad blivit utsett till GRESB Global Partner och ingår därmed i teamet som utvecklar och förbättrar ramverket.

WSP har expertisen att förbättra ESG-prestanda tillsammans med erfarenheten av att arbeta med ramverket som tillhandahålls av GRESB. Vi erbjuder vägledning, support och strategisk rådgivning kopplat till GRESB och för kontinuerlig förbättring av ESG-aspekter. 

GRESB Real Estate.
GRESB Infrastructure

För mer information om Hållbarhet och klimatpåverkan, vänligen kontakta Marie Tibblin, Sektionschef Environmental, Tel: 010-722 99 52.