Vårt mål med varje projekt är att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Vi betonar innovation och kreativitet vid hantering av utmaningar som rör den naturliga och konstruerade miljön och balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på ett omsorgsfullt sätt. Vi tillämpar detta förhållningssätt inom de flesta discipliner, yrkesområden och sektorer. 

Ett arbete för framtiden

WSP har ett unikt team av analytiker, managementkonsulter, hållbarhetskonsulter och ingenjörer som arbetar inom ett projekts samtliga stadier – från strategi till leverans och driftsättning till full produktion – för att erbjuda hållbara lösningar med ett starkt fokus på förändringshantering och verksamhetsledningens engagemang.

I WSPs planerings- och samhällsutvecklingsarbete förespråkar vi strategier som främjar hållbara samhällen. Inom kraft- och energiindustrin bidrar vi till utvecklingen av förnybara energikällor och till en minskning av utsläpp från traditionell kraftproduktion. Handels-, bostads- och institutionella byggnader designas utifrån ett ekosystemperspektiv vilket sparar energi och andra naturresurser. Vårt arbete inom transportplanering och infrastruktur uppmuntrar till utveckling av samhällen som erbjuder ett helt spektra av ekonomiska, social och fritidrelaterade möjligheter. I vår rådgivande roll, stöttar vi våra kunder med analyser och strategier som minskar koldioxidutsläpp och som belyser konsekvenserna av klimatförändringar.  WSP söker även forsknings och utvecklingsmedel tillsammans med våra kunder för att kunna realisera en del av utvecklingsprojekten. 
 

Miljöekonomi

Miljöekonomi handlar om samspelet mellan samhällsekonomi och miljö och om att hushålla med begränsade resurser. I en värld med en växande befolkning och ändliga naturresurser behövs miljöekonomiska analyser för att tydliggöra värden och säkra förvaltningen av miljön, utan onödigt slöseri.

Genom miljöekonomisk analys kan vi exempelvis besvara frågan om vad en naturresurs är värd för människan och samhället och hur vi kan styra utvecklingen för att bevara naturresursen för framtida generationer. För miljöekonomiska analyser krävs god kunskap om samband mellan olika aktiviteter i samhället och deras miljömässiga effekter. Därför samarbetar ofta våra miljöekonomiska analytiker med våra miljö- och hållbarhetsexperter inom WSP. Våra uppdrag syftar vanligen till att ge fördjupade insikter och bättre beslutsunderlag för offentliga beslutsfattare, flera av våra analytiker är också verksamma inom forskning och metodutveckling. En hållbar och resurseffektiv samhällsutveckling är ett signum för de flesta uppdrag som vi genomför.
 

Social hållbarhet

WSP har god erfarenhet och kompetens om den sociala dimensionen av hållbarhet. Vi analyserar och leder processer med fokus på att integrera kort- och långsiktiga hållbarhetsperspektiv i planeringen. I våra analyser tar vi hänsyn till befolkningens olikhet och mångfald samt fördelningseffekter, till exempel hur nyttor respektive onyttor fördelas mellan män och kvinnor eller mellan grupper med olika socioekonomisk status. Vi stöttar dig genom projektets olika faser. Vi erbjuder också måluppfyllelseanalys där vi relaterar projektet till globala, nationella, regionala och/eller kommunala hållbarhets- och utvecklingsmål.
 

WSP kan hjälpa till med:

Vi upprättar analyser, integrerade och hållbara konstruktioner och arkitektoniska lösningar utifrån WSPs tvärdisciplinära miljökompetens. WSP erbjuder en hög nivå av strategisk hållbarhetsrådgivning som bland annat inkluderar följande komponenter: 

 • Thought leadership och innovation
 • Strategisk rådgivning inom hållbarhet och miljö 
 • Hållbar stadsutveckling
 • Hållbarhetscertifiering inom infrastruktur/stadsdelar
 • Hållbarhetsredovisningar enligt GRI/ årsredovisningslag
 • Hållbara leverantörskedjor, riskbedömningar och revisioner 
 • GreenChain – nätverket för hållbara leverantörskedjor
 • Extern finansiering och idé- och projektutveckling
 • Hållbarhetsscanning 
 • Expert och beställarstöd i projekt och upphandling
 • Ekosystemtjänster
 • Livscykelanalyser 
 • Känslighetsanalyser
 • Samhällsekonomisk analys, bedömning/kalkyl och konsekvensanalys
 • Kostnads/nyttoanalys
 • Analys av kostnadseffektivitet
 • Kvantifiering och monetär värdering av ekosystemtjänster
 • Identifiering av  tröskeleffekter, så kallade ”tipping points”
 • Styrmedels- och åtgärdsanalys
 • Kartläggning/uppföljning/utvärdering av styrmedel 
 • Socialt värdeskapande analys (SVA)
 • Social konsekvensanalys (SKA) / Social konsekvensbeskrivning (SKB)
 • Barnkonsekvensanalys (BKA)
 • Jämställdhetskonsekvensanalys
 • Intersektionell analys 
 • Integrerad platsanalys