Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och tillgången till rent vatten i kranen är en självklarhet för många. Det är viktigt att vattentillgångar skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt för att samhällets ökande behov ska kunna tillgodoses långsiktigt. WSP har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och tillståndsprocesser kopplade till dricksvatten samt yt- och grundvatten. 


WSP hjälper kunder inom både privat och offentlig sektor med allt från planering till genomförande av olika typer av vattenrelaterade projekt. Vi hanterar processen för att söka tillstånd till vattenverksamheter, både för nya vattentäkter och tillfälliga eller permanenta grundvattensänkningar vid bygg- eller infrastrukturprojekt, materialtäktverksamhet, geoenergianläggningar och omledning av vattendrag. Vi tar bland annat fram underlag och utreder miljöpåverkan i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs vid tillståndsärenden.

Vi finns både lokalt och globalt och kan hjälpa till med alla olika typer av frågeställningar som rör både yt- och grundvatten och ta in den expertis som krävs för att genomföra alla uppdrag med bästa möjliga resultat. Vi använder oss av ny och beprövad teknik och har stor erfarenhet inom bland annat geofysiska undersökningar och grundvattenmodellering som är viktiga redskap vid bland annat vattenprospektering och problematik kring förorenat grundvatten. 

WSP kan hjälpa till med:

 • Vattenförsörjning
  Övergripande strategisk rådgivning för både kommunalt dricksvatten  och för processvatten till industrier, vattenförsörjningsplaner, prospektering av lämpliga brunnslägen, lagligförklaring av äldre vattentäkter, vattenskyddsområden, risk och sårbarhetsutredningar

 • Infrastruktur
  Vattenhantering, dimensioneringsunderlag, tillstånd för tillfällig eller permanent grundvattensänkning

 • Tillståndsprocess för vattenverksamhet
  Medverkan vid alla delsteg från inledande undersökning och samrådsunderlag till genomförande av samråd och upprättande av fullständig MKB och ansökningshandling och slutligen medverkan vid huvudförhandling. Vi kan också bistå med juridiskt ombud
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 • Materialtäkter (grus, berg, torv)
  Bedömning av omgivningspåverkan, vattenhantering, egenkontroll

 • Fältundersökningar
  Provpumpning, geofysiska undersökningar, nivåmätningar/-övervakning, provtagning, provborrning

 • Bedömning av påverkan på MKN
  Kvalificerad bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN, av en åtgärd inom en yt-eller grundvattenförekomst

 • Kontrollprogram för yt-och grundvattenförekomster
  Upprättande och utförande av kontrollprogram för miljöövervakning, recipientkontroll och egenkontroll

 • Åtgärdsprogram
  Framtagning av underlag till åtgärdsprogram eller delåtgärdsprogram för ett vattendistrikt för att åtgärda identifierade problem

 • Rapportering till vattenmyndigheten
  Utarbeta underlag för kommun och myndigheters arbete med vattenförvaltning och årlig rapportering till vattenmyndigheten

 • Utbildning inom  vattenförvaltning och vattenverksamhet