Utformningen är avgörande för ett framgångsrikt transportsystem. En effektiv utformning kan locka fler passagerare med genomtänkta och attraktivare stationer, fordon och andra delar av kollektivtrafikens nätverk. En effektiv utformning leder även till att godstrafikens konkurrenskraft ökar.


Projektering av framtidens transporter

WSPs tjänster spänner över flera sektorer. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för alla aspekter av infrastruktur, system, fordon och kommunikationer som rör transporter. Vi har kompetens att driva hela den formella process som styr byggande av järnväg – från analyser och utredningar i tidiga skeden till projektering, byggnation och drift och underhåll (förvaltning). Dessutom erbjuder vi specifik kompetens inom spårfordon samt dess drift och underhåll - från förstudie och upphandling till implementering och drift till upprustning eller avslut. Våra team utgörs av högt kvalificerade experter som leder projektet effektivt och ser till att det drivs kostnadseffektivt. Vi erbjuder även affärsrådgivande tjänster som syftar till att stärka konkurrenskraften hos det energieffektiva transportalternativet för passagerar- och godstrafik genom att göra aktörernas affärer mer lönsamma och konkurrenskraftiga. 
Vi har genomfört flera storskaliga projekt som omfattat utformning av system, anläggningar och stationer, fordon, modernisering av underhålls- och fordonsdepåer samt trafikledningscentraler. 
 

WSP kan hjälpa till med

 • Projektering av bana/mark
 • Projektering av signalsystem
 • Projektering av kommunikationssystem (tele)
 • Projektering av kontaktledning
 • Projektering av strömskenor
 • Projektering av kanalisation
 • Mekanisk och elektrisk konstruktion
 • Stationsutformning
 • Verksamhetsutveckling och organisationsförändring, strategiskt och operativt

 

Projektering för kommande generationer

Vi tror att nästa generations stationer kommer att utnyttja möjligheterna med den digitala tekniken och begränsa påverkan på miljön. Vårt arbetssätt omfattar genomförbarhetsstudier och undersökande studier, system- och bygghandlingar, framtagning av förfrågningsunderlag och 3D-modellering. Med BIM-teknik (byggnadsinformationsmodellering) ökar vi inte bara kreativiteten och hållbarheten i det vi projekterar, utan det underlättar även samarbetet och ger kunden ett perfekt verktyg för att förvalta och underhålla anläggningen.
Vid arbetet med pendeltågsstationen Stockholm City använde våra ingenjörer sina marknadsledande kunskaper av de senaste BIM-verktygen för att skapa en informationsmodell som kommer att vara till nytta under anläggningens hela livslängd. Vi kan projektera lösningar som uppfyller slutanvändarnas alla krav utan att tumma på värde, kvalitet eller hållbarhet. 
  

Spårfordon – drift och underhåll

WSPs tjänster inom spårfordon, drift och underhåll sträcker sig genom hela livscykeln; från förstudie och upphandling, vidare genom implementering och drift till upprustning eller skrotning. WSPs unika helhetsperspektiv av järnvägssektorns systemuppbyggnad och komplexitet ger oss en balanserad och träffsäker rådgivning till våra kunder. Detta avspeglas i vår strategiska modell som bygger kompetensen underifrån inom respektive specialistområde. Vi kallar det Integrated Pyramid Organization Model™ (IPOM). Vidare avspeglas WSP behovsstyrda strategiska modell en medveten avvägning mellan risk och behovsuppfyllnad med beaktande av systemperspektivet, det vill säga Damand Drived Design™ (3D).

Exempel på våra tjänster för spårfordon, drift och underhåll:

 • Konceptstudier för fordon, drift, underhåll och depåupplägg
 • Upphandling av spårfordon, drift och underhåll
 • Projektledning, teknisk projektledning och specialister under fordonsutveckling, leverans och drift/garanti