Experter från WSP bidrar till att järnvägssystem över hela världen anpassas till en växande befolkning, ökad urbanisering, klimatförändringar och tekniska framsteg.


Våra spårtrafikkunder litar till vår förmåga att planera så att kostnaderna sjunker och effektiviteten ökar, samtidigt som prestandan ska optimeras och systemen anpassas till stigande passagerarantal och större fraktbehov. Med hjälp av innovativa idéer och vårt specialistkunnande inom modellering kan vi hitta nya vägar att lösa dessa problem.

Dra fördel av vår erfarenhet av spårburna trafiklösningar

WSPs järnvägsplanerare arbetar för att förbättra världen de själva reser i och tar hänsyn till miljömässiga, sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Bra planering ger effektiva järnvägslösningar som maximerar potentialen för kunden samtidigt som kostnaderna hålls i schack. Det kan också vara den tändande gnistan för ett samhälles ekonomiska utveckling.

Kunder uppskattar vårt samarbetsorienterade arbetssätt som präglas av kostnadseffektivitet och miljöhänsyn. Runt om i världen har vi skickliga järnvägsingenjörer med djupgående kunskaper om regions- och landsspecifika järnvägsregler och -riktlinjer, allt från amerikanska federala regelkrav till EU-direktiv. Vi har också hög kompetens inom områden som rör samhälls- och regionplanering, miljö, smart tillväxt, multimodalitet och transportpolitisk planering.

WSP jobbar med en stor bredd av järnvägsprojekt inom utredningsområdet. Några exempel som kan lyftas fram är Åtgärdsvalsstudie Jönköping – Malmö, ett stort antal järnvägsplaner bland annat för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, Mälarbanan, Norrbotniabanan och Ostlänken. Vi bistår vidare Mälab med att ta fram trafikplanen för den framtida regionaltågstrafiken i Mälardalen och vi har hjälpt Uppsala kommun att ta fram beslutsunderlag för om staden ska satsa på spårväg som framtida kollektivtrafiksystem. WSP har även bistått flera operatörer med prognoser för framtida resande, både som underlag för att planera köp av tåg men även som underlag för att lämna anbud på samhällsupphandlad trafik. Vi har lång erfarenhet av trafikantundersökningar för att ta reda på kundnöjdhet och vilka tjänster som resenärerna efterfrågar.

Våra konsulter kan erbjuda strategisk rådgivning i järnvägsprojekt. Vi hanterar allt från stora investeringsstudier till hållbar markanvändning, från inledande specifikationer till bedömningar, utvärderingar och detaljerade planer och implementering.  Därutöver erbjuder vi rådgivning kring spårfordon samt dess drift och underhåll. Vi lägger stort fokus på att öka effektiviteten och stärka järnvägens konkurrenskraft. Vår heltäckande syn på järnvägssektorn och erfarenhet från samtliga livscykelfaser återspeglas väl i våra rådgivningstjänster.

WSP kan hjälpa till med

 • Åtgärdsvalsstudier
 • Utformnings- och lokaliseringsutredningar
 • Järnvägsplaner
 • Resandeprognoser
 • Trafik- och kapacitetsanalyser
 • Kapacitetssimuleringar med Railsys
 • Kostnadskalkyler
 • Samlade effektbedömningar
 • Samhällsekonomiska analyser
 • Resenärsundersökningar
 • Strategier för anbud