WSPs tjänster inom spårfordon, drift och underhåll fokuserar på att öka effektiviteten och stärka järnvägens konkurrenskraft. Vår heltäckande syn på järnvägssektorn och erfarenhet samtliga livscykelfaser återspeglas i vår väl avvägda behovsstyrda kravmodell. 


WSPs tjänster inom spårfordon, drift och underhåll sträcker sig genom hela livscykeln; från förstudie och upphandling, vidare genom implementering och drift till upprustning eller skrotning. WSPs unika helhetsperspektiv av järnvägssektorns systemuppbyggnad och komplexitet ger oss en balanserad och träffsäker rådgivning till våra kunder. Detta avspeglas i vår strategiska modell som bygger kompetensen underifrån inom respektive specialistområde. Vi kallar det Integrated Pyramid Organization Model (IPOM). Genom vår strategiska modell ser vi till att vi gör en medveten avvägning mellan risk och behovsuppfyllnad med beaktande av systemperspektivet, det vill säga Damand Drived Design (3D).

WSP kan hjälpa till med

  • Behovsanalys och dimensionering av fordonsbehov
  • Depåanalys
  • Fordons- och depåinvesteringskalkyl med investeringsupplägg
  • Vägval för upphandling och utvärderingsmodell
  • Strategier för underhållsanbud
  • Konceptstudier för fordon, drift, underhåll och depåupplägg
  • Upphandling av spårfordon, drift och underhåll inklusive marknadsanalyser och projektledning
  • Projektledning, teknisk projektledning och specialister under fordonsutveckling, leverans och drift/garanti