WSP arbetar med kostnadskalkyler för bygg, anläggning och installationer. För kalkyleringen använder vi oss av marknadens mest omfattande databasprogramvaror, såsom MAP Kalkyl, Vico, BidCon och SektionsData. Vi kompletterar med att ta in prislistor och offerter från leverantörer och entreprenörer. 


För mängdningsarbetet använder vi Bluebeam Revu. På så vis säkerställer vi spårbarhet i allt vi mängdar och kalkylerar. Vi hjälper till och guidar dig till rätt kalkylnivå, eller kombination av nivåer, beroende på syftet med kalkylen samt vilken information som finns att tillgå om projektet.

Inför ett uppdrag klassificerar vi uppdragen i en av följande tre kalkylnivåer:

 • En kostnadsuppskattning utförs på övergripande projektinformation vad avser mängder och kvaliteter. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.
 • En kostnadsbedömning utförs på preciserad projektinformation vad avser kostnadsbetydande byggnadsdelar, exempelvis mängd och kvalitet på ytterväggar, stomme, vägbana och liknande. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.
 • En kostnadsberäkning utförs på detaljerad projektinformation av typen system- och/eller bygghandling.

Valet av kalkylnivå beror dels på beställarens önskemål och dels på hur detaljerat det tillgängliga underlaget är. Våra kalkyler baseras vidare på materialbeskrivningar, bygghandlingar, ritningar, kvalitetskrav samt nyckeltal utifrån samlad erfarenhet från tidigare uppdrag.

WSPs kalkyltjänster finns på de flesta kontor i hela landet. Ofta sker även samarbeten mellan kalkylatorer på olika kontor och affärsområden, samverkan i projekt och delning av erfarenheter och information. Löpande hålls gemensamma utbildningar och kalkylträffar i syfte att kvalitetssäkra, ha samsyn och stimulera fortsatt hög samarbetsnivå. 
 

WSP kan hjälpa till med:

 • Kalkyler i utredningsskeden 
 • Kalkyler i programhandlingsskeden 
 • Kalkyler i systemhandlingsskeden
 • Kalkyler i bygghandlingsskeden
 • Fördjupad kontroll av projekterade handlingars riktighet, till exempel mängdförteckningar och ritningar
 • Granskning/bedömning av entreprenadkostnader 
 • Hjälp med ekonomisk kontroll och uppföljning under olika projektfaser
 • Produktions- och tidsplanering
 • Ekonomisk värdering av projektrisker och möjligheter
 • Successiv kalkylering 
 • LCC-kalkyler (life cycle costs)