WSP erbjuder bredd och spetskompetens inom termisk energiomvandling för energibolag och industrier samt teknikansvar och stöd i ett komplett projektgenomförande. 


Det industriella synsättet som vi har på våra kunders verksamheter handlar inte bara om tekniska lösningar utan betyder att vi redan från början i diskussionen med våra kunder även tar med faktorer med yttre påverkan såsom marknad, ägardirektiv/krav, påverkan av skatter och avgifter. Kort sagt handlar det om att vi inför projektet ska klarställa förväntningarna och vad som är viktigast för dig som kund. 
  

Förstudier 

Vi stödjer våra energibolagskunder när de står inför ombyggnad eller utbyggnad av kraftvärme och värmeanläggningar ofta i samband med önskan om bränslebyte, ändrade driftsförhållande eller kapacitetsutökning. Vi kan lägga in kundens anläggningar i vår varaktighetsmodell och utifrån den kvantifiera utgångspunkten för fortsättningen.Hos våra industrikunder handlar det ofta om att se på förutsättningar i samband med ändrat behov av värme eller ånga alternativt investeringsbehov i åldriga installationer. I samband med behovsanalysen av mediaförsörjningen så rekommenderar vi en genomlysning av anläggningen för att effektivisera energianvändningen och- utifrån kvantifierade förslag- ge en korrekt grund för kommande åtgärder.  I dessa tidiga skeden hjälper vi också våra kunder att identifiera och analysera hur kommande miljökrav inom bästa tillgängliga teknik (BAT) påverkar. Den genomgående tråden ur ett systemperspektiv är vår kunds affär och lönsamhet.

 
Utredningar

Vi hjälper våra kunder med funktionsbeskrivning och kravställning som på rätt nivå adresserar de miljö-teknik-och lönsamhetskrav som ställs på anläggningen. Vi utreder problem och föreslår lösningar. Vi genomför system- och design inom process, mek/rör, bygg, el/instrument/processautomation samt gör preliminär layout på byggnad samt utrustningsplacering och rör- och kanaldragning. Utifrån det tar vi in budgetofferter så att vi kan kalkylera investeringskostnaden inför investeringsbeslut. Många utredningar handlar om avancerad beräkning och analys. Vi har till exempel en egenutvecklad, generisk programsvit i vilken vi utför cirkulationsberäkningar på både kraft- och sodapannor som kombinerat med värmebalans- och dimensioneringsberäkningar ger våra kunder en oberoende och mycket prisvärd analys inför ombyggnader.  Utredningar kan också handla om anläggningsvärdering inför köp eller försäljning samt haveriutredningar där vi är beställarens tekniska expert. Inte sällan har vi också uppdrag som experter då det gäller frågor eller problem relaterade till fluidbäddsteknik, förbränningsteknik och svåra bränslen.

 

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

Vi stödjer våra kunder vid val av entreprenadform och hur de olika kontrakten ska utformas och handlas upp. Vi utför kompletta förfrågningsunderlag och bistår vid utvärdering, förhandling och kontraktsskrivning och våra erfarenheter har lärt oss hur en kravbild ska ställas upp för att generera en bra anbudsprocess med leverantörerna. Vi kan ta teknikansvar för t.ex. bränslehantering, panna, turbin (ÅT/GT) och rökgasrening.

  

Anläggningskonstruktion

Om slutkunden vill handla upp en utförandeentreprenad för ombyggnad i sin anläggning eller när det gäller att stödja en system-eller utrustningsleverantör i en funktionsleverans eller totalentreprenad så bistår vi med detaljkonstruktion inom de discipliner som avses. Vi tar fram kompletta bygghandlingar med isometrier, hållfasthetsberäkningar på rörsystem och tryckbärande utrusning, statiska beräkningar på betong och byggstål samt markundersökningsrapporter.

 
Multidisciplinär projektledning

I våra egna multidisciplinära uppdrag med leveransansvar har vi våra erfarna uppdragsledare. Vi kan också erbjuda förstärkning i våra kunders organisation med erfarna industriprojektledare. Våra projektledare är utbildade och i flera fall certifierade.

 
Stöd i driftsättning

Många av våra konsulter har en bakgrund från olika typer av industriella anläggningar och har därmed en god kunskap och erfarenhet som stödjer våra beställare i denna kritiska fas. Ibland saknar våra kunder resurser och då kan vi ikläda oss siteansvar och agera uppstartsledare.

 

Haveri- och händelseutredningar

Ibland går det inte som man tänkt sig! Utrustning trippar med oförutsedda följdfel i kontrollsystemet, havererar eller slits på ett onormalt sätt vilket skapar stillestånd, leveransproblem, stora kostnader samt anstränger den befintliga personalstyrkan med oplanerat akutarbete.
Vi hjälper våra kunder med händelseförloppsutredningar för att klarställa vad som orsakat felet och ta fram direkta åtgärder för avhjälpande och sedan en åtgärdsplan för att komma tillrätta med orsakerna till eventuella följdfel.

  
Specialisttjänster och utbildning

WSP förfogar över specialister som ofta agerar rådgivande experter för våra kunder inom fluidbäddsteknik, förbränningsteknik och svåra bränslen, rökgasrening och fastbränslehantering.
Vi erbjuder också sedan många år våra kunder som driver fastbränsleeldade anläggningar en förbränningsteknisk utbildning för driftpersonal.

 
Distribution av värme och kyla

WSP erbjuder även en rad tjänster inom distribution av värme och kyla. Läs mer på våra sidor om Distribution av fjärrvärme.