Utsläpp av luftföroreningar påverkar vår hälsa, komfort och produktivitet. WSP erbjuder tjänster inom alla aspekter av luftkvalitet – från översiktliga bedömningar av luftkvaliteten till mer komplicerade spridningsberäkningar. 


Resultatet från våra luftkvalitetsutredningar och luftkvalitetsmätningar används bland annat vid miljökonsekvensbeskrivningar, plan- eller tillståndsändringar, miljörapportering eller som underlag för strategiskt arbete för att nå lokala eller nationella miljömål för luftkvalitet.

Med strategisk modellering och riskbedömningsteknik är det möjligt för WSPs utredare att utvärdera luftkvalitetsproblem och konstruera lösningar på komplexa och potentiellt kostsamma miljöfrågor. 

WSPs sätt att modellera luftkvalitet präglas av kompetens och engagemang för kvalitetssäkring och innovation. Våra utredare har en rad resurser tillgängliga med allt från inledande bedömningar till komplex käll- och terrängmodellering. Dessa tekniker är kund- och projektspecifika för att ge våra kunder de mest lämpliga lösningarna utifrån deras behov. 

WSP genomför luftkvalitetsutredningar åt bland annat kommuner, samhällsplanerare, arkitekter, fastighets- och energisektorn, myndigheter samt andra industrier och verksamheter. Resultaten används bland annat som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar vid plan- eller tillståndsändringar, årlig miljörapportering eller som underlag för strategiskt arbete för att nå lokala eller nationella miljömål för luftkvalitet. 

WSP hanterar alla normalt förekommande luftföroreningar såsom PM10, PM2,5, NO2, NOX, SO2 från punktkällor, ytutsläpp, utsläpp från väg, sjöfart och flygtrafik till plymspridning vid brand och saneringsarbeten. Vi upprättar även mätprogram och kan erbjuda eller förmedla mätningar av de flesta typerna av luftföroreningar samt för emissionsmätningar i skorstenar. Vi utför mätningar utomhus och inomhus samt i porluft. 

Med vårt nationella och internationella nätverk av luftkvalitets- och riskbedömningsspecialister har vi ett nära samarbete för att säkerställa integration av luftkvalitetsövervakning och modellering med bedömning av människors hälsa eller miljörisker och kostnadseffektiv hantering av luftkvalitetsfrågor. 

WSP kan erbjuda en kombination av utredningar av både luftkvalitet och samhällsbuller. Det är både tids- och kostnadseffektivt för detalj- och översiktsprocessen men framförallt ger det ett underlag med helhetsperspektiv för att underlätta en hållbar stadsplanering.  

WSP erbjuder tjänster inom luftkvalitet och luktolägenheter

  • Modellering och förutsägelse av luftkvalitetspåverkan
  • Exponeringsrisk och förbättringsförslag
  • Atmosfärisk källa- och dispersionsmodellering
  • Bedömningar i detalj- och översiktsplaneprocessen
  • Planering och genomförande av mätningar
  • Spridningsberäkningar för luktspridning
  • Uppföljning av villkor och upprättande av miljörapport för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
  • Kombinerande utredningar av luftkvalitet och buller