WSPs experter har bred och djup erfarenhet inom mätningsteknik och geodesi. Vi hjälper våra kunder att få en bättre förståelse och kunskap om de komplexa förhållandena mellan människor, natur och den byggda miljön. 


Vi arbetar med allt från förstudier, utredningar, strategisk rådgivning och kravställning till datainsamling för projektering, byggnation och förvaltning samt sättnings- och rörelsekontroller för monitorering av anläggningar. Det kan till exempel handla om att upprätta digitala terrängmodeller för översvämningsanalyser eller upprätta ett monitoreringsprogram för att övervaka skredrisker. Andra exempel är att mäta och modellera inomhusmiljön i en byggnad inför projektering av ombyggnation och att upprätta geografiskt kopplade förvaltningsdatabaser där hela den befintliga anläggningen finns inmätt och dokumenterad.

Som kund hos WSP har du tillgång till civilingenjörer inom lantmäteri och geomatik, mätningsingenjörer, GIS-experter, systemutvecklare och tekniska doktorer inom geodesi och positionering. Dessutom får du tillgång till den kompetens och erfarenhet som finns inom WSP runt om i världen. Med vår expertis och bredd inom geografisk information kan vi anpassa metodval och teknisk lösning beroende på kundens behov. Vi utför alla former av datainsamling, från terrestra mätningar av mark- och bebyggelse till datainsamling av större områden via flyg, helikopter eller UAV. WSP har också egna system och expertis för både mobil datainsamling av väg- och järnväg samt inom marin mätningsteknik.

Våra tjänster:

  • Projekteringsunderlag 
  • Byggplatsuppföljning
  • Mobil mätningsteknik/datafångst av väg och järnväg
  • Flyg- och helikopterburen mätningsteknik/datafångst
  • Marin mätningsteknik och datafångst
  • Vägytemätning
  • Terrester-skanning av anläggningar och byggnader
  • Geodatasamordning och anskaffning av geodata
  • UAV
  • Stomnätsetablering

Vi medverkar i tekniska rådgivande kommittéer, är aktiva medlemmar i branschorganisationer och driver också aktivt forskning och utveckling inom området. WSP är en betrodd rådgivare och vi är stolta över att kunna se helheten och ge värdefulla råd och lösningar vid leverans av projekt till kunder i den offentliga och privata sektorn.