WSP har en bred kompetens inom miljö, hälsa och säkerhet (EHS) som gör det möjligt för oss att ta ett helhetsgrepp över kundens verksamhet för att på så sätt tillhandahålla integrerade, anpassade och lämpliga lösningar. Vi hjälper kunden säkerställa att de uppfyller lagkrav i sina åtaganden och utvecklar deras EHS system på ett långsiktigt och hållbart sätt.


EHS är en engelsk förkortning för Environment, Health and Safety, på svenska står det för miljö, hälsa och säkerhet. Vårt arbete uppnår mätbara och bevisade resultat genom förbättrat miljö-, säkerhets-, och riskarbete, ökad produktivitet och engagemang hos medarbetare samt en ökad konkurrenskraft på marknaden genom att ta sig an och svara upp mot de miljö- och hållbarhetsmässiga möjligheter som identifieras. 

För att uppnå de bästa resultaten ser vi fördelen med att komma in tidigt i projekt och utövarens strävan mot att förbättra sina interna processer och externa varumärke. Våra experter inom områdena hållbarhet, socialt ansvar, säkerhet, klimatförändring, utsläppskontroll och energi utgör därmed en viktig komponent i dessa typer av uppdrag. 

WSPs säkerhetskonsulter arbetar med att förebygga risker som uppstår i samspelet mellan människa, teknik, organisation. Genom systemsyn kan riskfyllda förhållanden upptäckas och behandlas innan dessa i värsta fall leder till att olyckor sker. Säkerhet skapas i hög grad i enskilda situationer och bygger på ett bra samspel mellan människan, organisationen och tekniken.

 

Global räckvidd och lokal förankring

WSPs experter finns i hela världen. Genom att kombinera god förståelse för lokal lagstiftning med kunskap om internationella bestämmelser arbetar våra experter och jurister regelbundet med att sammanställa projektteam som tillhandahåller lösningar som kan appliceras globalt och samtidigt tillämpas och verkar på den lokala arenan. 

 

WSP kan hjälpa till med:

 • Strategisk rådgivning; miljö, hållbarhet och arbetsmiljö
 • Miljöchef/miljösamordnare i organisationer eller projekt
 • Framtagande och implementering av ledningssystem för hållbarhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet i organisationer eller projekt (ISO 26000/ISO 14001/ISO45001/ISO 9001)
 • Hållbara leverantörskedjor, riskbedömningar och revisioner
 • Revision av ledningssystem och lagefterlevadsrevisioner
 • Lagbevakning med Lagverket – laglistor i Sverige och över 100 andra länder globalt
 • Styrning av hållbarhet, miljö och arbetsmiljö i projekt
 • Utbildningar hållbarhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet
 • Prövningar och tillståndsprocesser enligt miljölagstiftningen och angränsande lagstiftning
 • Ansvarsutredningar
 • Due Diligence och juridisk rådgivning
 • Egenkontroll, periodisk besiktning
 • Kemiska produkter, kemiska ämnen, farliga ämnen
 • Avfall, farligt avfall
 • Säkerhetsrapporter med mera enligt Sevesolagstiftningen 
 • Riskbedömningar, miljöriskanalyser, utredningar och skyddsronder
 • Arbetsmiljösamordnare i organisationer eller projekt
 • Byggarbetsmiljösamordning - Bas P/U
 • Arbetsmiljöplaner och riskanalyser
 • Yrkeshygieniska mätningar
 • Säkerhetskultur och MTO (Människa, Teknik och Organisation)
 • Crowd Management – normalflöden
 • Krishantering
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Kravhantering