En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har bidragit till att intresset för miljö- och hälsocertifiering har ökat markant. WSP arbetar med miljö- och hälsocertifiering av både befintliga och nya byggnader. WSP kan bland annat hjälpa till med Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och WELL. Miljö- och hälsocertifiering bidrar även till att fastigheten blir mer attraktiv för brukarna och byggnaden får ett ökat värde på marknaden. 


Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett system som används för att utvärdera en byggnads prestanda ur miljö- och kvalitetssynpunkt och kan appliceras på både nya och befintliga byggnader. Systemet är utvecklat för den svenska marknaden och omfattar områdena energi, innemiljö samt material och kemikalier. Syftet med certifieringen är att minska klimat- och miljöpåverkan samt bidra till en bättre inomhusmiljö. Certifieringen görs enligt en skala med betygen Brons, Silver och Guld. 

 

Svanen

Svanenmärkta hus kännetecknas av låg energianvändning, god isolering samt effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Krav ställs på god innemiljö en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla egenskaper under lång tid. Svanen ställer även krav på att byggprocessen sker på ett miljöriktigt sätt. 

WSP arbetar med Svanenmärkning av småhus (inklusive stugor och fritidshus), flerbostadshus, förskolor och  tillbyggnader. WSPs diplomerade Svenensamordnare tar ett helhetsgrepp kring licensansökan och är vanligtvis projektledare, expertstöd samt kundens kontaktperson mot Svanen. 

 

BREEAM

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är världens mest använda certifieringssystem. Certifieringssystemet kan appliceras på både befintliga och nya byggnader, samt hyresgästanpassningar och stadsdelar. BREEAM är en heltäckande certifiering där bedömningar görs inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

 

LEED

WSP arbetar med LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, som är ett internationellt använt system för miljöcertifiering av byggnader. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet som för befintlig byggnad samt vid hyresgästanpassningar, men även i stadsdelar. Vid certifiering av en byggnad enligt LEED granskas fem områden från energianvändning till närhet till kommunikationer och restauranger. Certifieringsbetygen delas upp i fyra nivåer som baseras på hur stor miljöpåverkan respektive område har, dessa är: Certifierad, Silver, Guld och Platinum. 

 

WELL 

WELL – The WELL Building Standard® är en ny internationell standard som syftar till att främja människors hälsa, välbefinnande och produktivitet i arbetslivet. WELL är ett nytt sätt att sätta människan i centrum och väga in välbefinnande som en faktor i byggnadens design. Människor som är inspirerade och mår bra på arbetsplatsen presterar bättre. Det är helt enkelt ett sätt att kombinera ökad trivsel med ökad effektivitet. WELL utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion, komfort och sinne. WELL kan appliceras i nya och befintliga byggnader eller lokaler samt stadsdelar.

  

Fitwel

Fitwel är ett nytt internationell system, utvecklat av amerikanska CDCP (Centers for Disease Control and Prevention), och används som certifiering för byggnader som främjar hälsan och välmående av brukarna. Fitwel är enkelt och kostnadseffektivt och bedömer 60 strategier inom 7 hälsokategorier: hälsa, morbiditet och frånvaro, social jämställdhet för utsatt folk, fysiskt aktivitet, säkerhet, välbefinnande och mat. Fitwel kan appliceras både i nya och befintliga byggnader eller lokaler.

  

Mer information om hur WSP arbetar globalt med miljö- och hälsofrågor i projekt kan man läsa på The Possible och Thriving Workplaces.