En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har bidragit till att miljöfrågor blivit allt viktigare och intresset för miljöcertifiering har ökat markant de senaste åren. WSP arbetar med miljöcertifiering av både befintliga och nya byggnader. WSP kan bland annat hjälpa till med Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och WELL. Miljöcertifiering bidrar även till att fastigheten blir mer attraktiv för brukarna och byggnaden får ett ökat värde på marknaden. 


Tjänst

  • Byggnadsfysik och hållbart byggande
  • Fastighetsdrift DeDU
  • Akustik, ljud och vibrationer
  • (Se alla)


Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett system som används för att utvärdera en byggnads prestanda ur miljö- och kvalitetssynpunkt och kan appliceras på både nya och befintliga byggnader. Systemet är utvecklat för den svenska marknaden och omfattar områdena energi, innemiljö samt material och kemikalier. Syftet med certifieringen är att minska klimat- och miljöpåverkan samt bidra till en bättre inomhusmiljö. Certifieringen görs enligt en skala med betygen: Klassad, Brons, Silver och Guld. 

Svanen

Svanenmärkta hus kännetecknas av låg energianvändning, god isolering samt effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Krav ställs på god innemiljö en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla egenskaper under lång tid. Svanen ställer även krav på att byggprocessen sker på ett miljöriktigt sätt. 

WSP arbetar med Svanenmärkning av småhus (inklusive stugor och fritidshus), flerbostadshus, förskolor och  tillbyggnader. WSPs diplomerade Svenensamordnare tar ett helhetsgrepp kring licensansökan och är vanligtvis projektledare, expertstöd samt kundens kontaktperson mot Svanen. 

BREEAM

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är världens mest använda certifieringssystem. Certifieringssystemet kan appliceras på både befintliga och nya byggnader. BREEAM är en heltäckande certifiering där bedömningar görs inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

LEED

WSP arbetar med LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, som är ett internationellt använt system för miljöcertifiering av byggnader. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet som för befintlig byggnad. Vid certifiering av en byggnad enligt LEED granskas fem områden från energianvändning till närhet till kommunikationer och restauranger. Certifieringsbetygen delas upp i fyra nivåer som baseras på hur stor miljöpåverkan respektive område har, dessa är: Certifierad, Silver, Guld och Platinum. 

WELL 

WELL – The WELL Building Standard® är en ny internationell byggstandard som syftar till att främja människors hälsa, välbefinnande och produktivitet i arbetslivet. WELL är ett nytt sätt att sätta människan i centrum och väga in välbefinnande som en faktor i byggnadens design. Människor som är inspirerade och mår bra på arbetsplatsen presterar bättre. Det är helt enkelt ett sätt att kombinera ökad trivsel med ökad effektivitet. WELL utgår från sju koncept som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion, komfort och sinne.