MKB och social konsekvensbedömning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett planerat projekt kan medföra. MKB och social konsekvensbedömning är viktig för att samhället ska utvecklas på ett hållbart sätt. Bedömningen säkerställer att planerade och projekterade verksamheter inte orsakar för stora olägenheter för omgivningen, miljön och människor. 


I en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) identifieras och beskrivs de direkta och indirekta effekter som en planerad åtgärd eller verksamhet kan ha på människor och miljö samt på hushållningen med fysisk miljö och naturresurser. Inför bland annat exploateringar, ny- och ombyggnationer, utökad eller förändrad industriverksamhet och infrastrukturprojekt är det viktigt att ha alla tillstånd på plats för att inte drabbas av förelägganden från myndigheter med plötsliga produktions- eller byggstopp och stora kostnader som följd.

En MKB ska normalt ingå i en ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken kap 7, 9, 11 och 12. Miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövare och offentliga aktörer att utreda hur planerade förändringar påverkar miljön och sociala faktorer och värdera konsekvenserna.

WSPs styrka ligger i vår breda kompetens som finns inom alla olika discipliner. Vi har både erfarenhet och kunskap att driva MKB-processer inom alla de områden som erfordras enligt gällande lagstiftning och praxis. Dessutom har vi specialister inom ett flertal områden som kan utföra de utredningar och bedömningar som krävs i de mest komplexa fall. 

I många fall behöver människors hälsa och säkerhet beaktas i en miljökonsekvensbeskrivning. Det kan vara i samband med exempelvis ett infrastrukturprojekt eller en detaljplan. WSP har skickliga riskhanteringsingenjörer och riskkonsulter på många av våra lokalkontor som har en lång erfarenhet av att upprätta riskbedömningar som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för att möta de lagkrav som ställs när det kommer till människors hälsa och säkerhet. 

Inom WSP finns också stor kunskap och erfarenhet av att analysera och bedöma samspel mellan bland annat miljö, hälsa och sociala, ekonomiska och historisk faktorer. Vi är lokala och samtidigt globala, vilket gör att vi kan kombinera lokalkännedom med stor expertis för att finna bästa lösningen i varje enskilt uppdrag. 

MKB & samrådsportalen

I MKB-processen ska samråd med myndigheter och sakägare hållas. WSP har utvecklat ett webbaserat verktyg, MKB & samrådsportalen, som möjliggör en effektivare och mer transparent kommunikationslösning för offentliga samråd. I MKB & samrådsportalen samlas skriftliga synpunkter in från allmänhet och närboende. I portalen kan de sedan sorteras och samordnas på ett effektivt sätt. Portalen kan utformas och anpassas efter olika kunders egna önskemål. 

WSP kan hjälpa till med: 

 • Avfallsplaner
 • Avloppsreningsverk
 • Deponier
 • Hamnar och flygfält
 • Industrier och energianläggningar
 • Lagbevakning
 • Ledningskoncessioner
 • Planärenden (detaljplaner, översiktsplaner, länstransportplaner, regionplaner m.fl.)
 • Täkter
 • Riskbedömning
 • Riskanalys
 • Vattenverksamheter
 • Vindkraftverk
 • Väg- och järnvägsprojekt
 • Social hållbarhet