Under projekteringsskedet fastställs många avgörande parametrar, och arbetsprocesser implementeras. En kompetent projekteringsledning och digital informationssamordning skapar förutsättningar för en smidig projektering och ett lyckat projekt.


Projekteringsledning

I ett byggprojekt fastställs objektets totala utformning och funktion under projekteringsskedet, och många förutsättningar formuleras där som blir helt avgörande för ett framgångsrikt projektgenomförande. Allt detta sammantaget gör projekteringsledaren till en nyckelperson i projektet. 

En av projekteringsledarens huvuduppgifter är att hantera alla de intressenter som är involverade. Våra projekteringsledares förmåga att framgångsrikt kommunicera och leda andra kan här bidra med en central funktion gällande att balansera intressenternas olika behov ur ett helhetsperspektiv, med projektets slutmål i ständigt fokus.

  
Digital informationshantering

Begreppet digitalisering är högaktuellt i samhället och inte minst inom vår bransch. För oss är det en självklarhet att ständigt effektivisera våra egna arbetsprocesser med digitala hjälpmedel.  Huvudfokus för implementering av digitala arbetssätt ligger dock givetvis på våra kunders projekt, där vi ser stora fördelar med digital informationshantering, speciellt i samband med projektering. Därför har vi ofta roller som BIM-strateg, datasamordnare, BIM-samordnare, rådgivare, modellsamordnare och liknande i projekt.

Genom vår gedigna kompetens inom projektledning kan vi också stötta våra kunder i olika vägval kring IT-stöd för projekt- och programledning.
 

WSP kan hjälpa till med:

 • Agil projekteringsledning
 • Intressenthantering
 • Digital ritningshantering
 • Samordning
 • Kravhantering
 • Projektstyrning
 • BIM-strategier
 • BIM-samordning
 • Modellsamordning
 • Rådgivning
 • Datasamordning
 • Projektportaler och projektverktyg