Under projekteringsskedet fastställs många avgörande parametrar, och arbetsprocesser implementeras. En kompetent projekteringsledning och digital informationssamordning skapar förutsättningar för en smidig projektering och ett lyckat projekt.