God riskhantering är viktig för en hållbar utveckling. Behovet av en effektiv riskhantering blir uppenbar vid stora olyckor som i onödan kostar människoliv, orsakar stora miljöskador och materiella eller ekonomiska förluster. Men risker finns i nästan alla verksamheter och med effektiv riskhantering kan riskerna tydliggöras och begränsas. 


Sektor

 • Industri
 • Järnvägar och kollektivtrafik
 • Tunnlar
 • (Se alla)

Tjänst

 • Samhällsanalys
 • Järnväg – design och projektering
 • Järnväg - Planering
 • (Se alla)


Utifrån beställarens mål och samhällets krav tillhandahåller WSP ett brett spektra av riskhanteringstjänster med fokus på liv, miljö, egendom och projekt. Vi har en stark kompetensbas och en gedigen erfarenhet av hela riskhanteringsprocessen från inventering till implementering och behärskar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Oavsett verksamhetstyp och riskbild är WSP behjälpliga i att definiera, värdera och hantera era risker på ett kostnadseffektivt tillika robust sätt. 

WSPs portfölj i risksektorn består huvudsakligen, men inte uteslutande, av nedanstående tjänsteutbud.
 

Riskhantering i stadsutveckling

WSP genomför riskhantering i detaljplaneärenden och vid ansökan om miljötillstånd med syfte att säkerställa en slutprodukt i form av ett robust och hållbart samhälle med hänsyn till risk för människor och miljö. Uppdrag kan omfattas av enskilda detaljplaner, vägomläggningar, såväl som strategisk stadsplanering i tidiga skeden.
 

Riskhantering i projekt

Riskhantering i projekt handlar om att identifiera, värdera och hantera risker under projekttiden samt att följa upp och säkerställa att åtgärder vidtas. WSPs metod innebär bland annat att identifiera risker inom projektet så att det tydligt framgår vilka de högst värderade riskerna inom projektet är, så att riskhanteringen fokuserar på de viktigaste riskerna. Innehåll kan bestå av funktion, hälsa, miljö samt kund och varumärke.
 

Riskhantering i industrisektorn

WSP har en långtgående och god relation med industrisektorn och är därför väl förtrogen med förekommande risker och utmaningar, samt en god kunskap i hur dessa hanteras. Inom ramen för riskhantering i industrisektorn erbjuder WSP tjänster inom ATEX, tillståndsansökan för brandfarlig vara, ansökan om miljötillstånd och bedömning såväl som utbildning inom Sevesoområdet.
 

Riskhantering i väg- och järnvägsprocessen

WSP erbjuder tjänster inom riskhantering för infrastrukturprojektets samtliga skeden, såväl som inom konsult- som beställarorganisationen. Vi arbetar även som beställarstöd för att hantera riskerna i projekt och formulerar de krav som ska gälla i projekteringen samt följer upp att kraven efterlevs.

I projekterande uppdrag utför WSP riskanalyser där vi betraktar järnvägen som ett system och analyserar riskpåverkan i olika skeden av järnvägsprocessen. Tunnlar ställer särskilda krav på riskhantering och vi utför både riskanalyser och säkerhetsvärderingar för att uppfylla dessa krav. 
 

Utöver nämnda exempeltjänster kan WSP även bistå med riskhantering i samband med:

 •  Försäkringstekniska tjänster
 • Kontinuitetsplanering
 • Krishantering
 • Människa, teknik, organisation (MTO)
 • Olyckshantering
 • Projektriskhantering
 • Riskhantering i samband med dricksvatten, reningsverk och avfallshantering
 • Riskhantering miljö
 • Sevesotjänster - allvarliga kemikalieolyckor
 • Tunnelsäkerhet
 • Utbildningar inom riskbedömning och riskhantering, hot och våld och pågående dödligt våld (PDV)
   

Finns det du söker inom riskhantering inte med i ovan nämnda tjänsteutbud?

Kontakta oss så hittar vi en väg framåt!