God riskhantering är viktig för en hållbar utveckling. Behovet av en effektiv riskhantering blir uppenbar vid stora olyckor som i onödan kostar människoliv, orsakar stora miljöskador och materiella eller ekonomiska förluster. Men risker finns i nästan alla verksamheter och med effektiv riskhantering kan riskerna tydliggöras och begränsas. 


Sektor

 • Industri
 • Järnvägar och kollektivtrafik
 • Tunnlar
 • (Se alla)

Tjänst

 • Samhällsanalys
 • Järnväg – design och projektering
 • Järnväg - Planering
 • (Se alla)


Utifrån beställarens mål och samhällets krav erbjuder WSP de flesta typer av risk- och säkerhetsbedömningar. Vid behov föreslår vi också kostnadseffektiva åtgärder för att reducera riskerna. Syftet är att förhindra eller begränsa skador på människa, miljö, egendom eller verksamhet. 

Riskhantering

Riskhantering i projekt handlar om att identifiera, värdera och hantera risker under projekttiden samt att följa upp och säkerställa att åtgärder vidtas. Effektiv riskhantering är av stor vikt för att uppnå ett framgångsrikt projektgenomförande och på bästa sätt klara projektmålen. Genom projektriskhantering minimeras konsekvenserna av, och sannolikheten för, potentiella negativa händelser. 

WSPs metod innebär bland annat att identifiera risker inom projektet så att det tydligt framgår vilka de högst värderade riskerna inom projektet är, så att riskhanteringen fokuserar på de viktigaste riskerna. Åtgärdsförslag tas fram för de risker som värderats som mest allvarliga och genom att implementera dessa kan riskerna omvärderas. Därtill arrangerar WSP även utbildningar inom riskhantering.

WSP erbjuder en väl genomarbetad och systematisk projektriskhanteringstjänst. Effektiv riskhantering uppnås genom att arbeta förebyggande med ett tydligt fokus på ett projekts mål med avseende på tids, kostnads- och innehållskonsekvens. Innehåll kan bestå av funktion, hälsa, miljö samt kund och varumärke. Genom flera framgångsrika projekt har vi successivt förädlat vårt arbetssätt. WSP erbjuder denna tjänst i alla typer av projekt som vill ha ytterligare ett verktyg för att uppnå effektivare riskhantering för att vända risker till möjligheter. 

 

WSP kan hjälpa till riskhantering i samband med:

 • ATEX
 • Försäkringstekniska tjänster
 • Kontinuitetsplanering
 • Krishantering
 • Människa, teknik, organisation (MTO)
 • Olyckshantering
 • Projektriskhantering
 • Riskhantering i samband med dricksvatten, reningsverk och avfallshantering
 • Riskhantering i väg- och järnvägsprecessen
 • Riskhantering industri
 • Riskhantering miljö
 • Riskhantering i samhällsutveckling
 • Riskhantering vid fysisk planering
 • Sevesotjänster - allvarliga kemikalieolyckor
 • Tunnelsäkerhet
 • Utbildningar inom riskbedömning och riskhantering, hot och våld och pågående dödligt våld (PDV)