Samhället befinner sig i ständig utveckling. I dagens globala ekonomier är förutsättningarna mer föränderliga och sambanden mer komplexa än någonsin. Kunskap, teknologi, innovationer och entreprenörskap är viktiga funktioner som samhället på olika sätt behöver främja med olika typer av system eller infrastruktur. Gemensamt finns krav på att alla samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra.


WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. Vi har lång samlad erfarenhet och kan erbjuda ett brett utbud av specialisttjänster. Vi bistår uppdragsgivare i deras arbete med att förstå omvärldens påverkan på våra städer och regioner så att de på olika sätt kan stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft. WSP erbjuder kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden.

Vi kombinerar faktabaserade utredningar och analyser med skarp och förutsättningslös rådgivning inom områden som:

 • Strategiska näringslivs- och branschanalyser
 • Policyrådgivning
 • Befolkningsscenarier, demografiska analyser, statistiska underlag
 • Omvärlds-, invärlds- och komparativa analyser
 • Styrmedels- och konsekvensutredningar
 • Samhällsekonomisk analys och värderingsstudier
 • Cost-benefitanalyser
 • Arbetsmarknadsprognoser, sysselsättningsanalyser, arbetskraftsförsörjning
 • Funktionella samband, regional samverkan och ortsstruktur
 • Regionala scenario- och strukturanalyser
 • Strategisk fysisk planering, projekt- och processledning
 • Kontrafaktiska analyser
 • EU-projekt och internationella samarbeten
 • Social hållbarhet