Städer är mer än bara byggnader och infrastruktur - de är levande platser där människor bor och verkar. Idag bor 54 procent av världens befolkning i städer, ett antal som förväntas öka till 66 procent fram till 2050.


Framgångsrika stadsutvecklingsprojekt kräver en förståelse för både den byggda miljön och de ekonomiska, sociala och politiska faktorer som kan påverka resultatet. Det här är både en teknisk och politisk process som omfattar utveckling och användning av mark, planering, tillstånd, miljö och framför allt människor.

Vårt mål med varje projekt är att erbjuda kunder innovativa och hållbara lösningar. Vi betonar innovation och kreativitet vid hantering av utmaningar som rör den naturliga och konstruerade miljön och balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på ett omsorgsfullt sätt. Vi tillämpar detta förhållningssätt inom flera discipliner, yrkesområden och sektorer.

Ett arbete för framtiden

WSP har ett unikt team av samhällsplanerare, analytiker, hållbarhetskonsulter och ingenjörer som arbetar inom ett stadsutvecklingsprojekts samtliga stadier – från den initiala planeringsfasen och analysen till utvecklingsstrategi och genomförande. I WSPs planerings- och stadsutvecklingsarbete förespråkar vi strategier som främjar hållbara samhällen.

WSP har lång samlad erfarenhet och arbetar med stadsutveckling på uppdrag av både myndigheter, kommuner, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för såväl samtiden som framtiden. På WSP arbetar vi nära våra uppdragsgivare och tillsammans utvecklar vi staden och samhället.

 

WSP kan hjälpa till med

 • Översiktsplan
 • Fördjupad översiktsplan
 • Detaljplaner enligt PBL
 • Stadsbildsanalys och strukturplan
 • Strategiskt arbete för social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt
 • Socialt värdeskapande analys för stadsbyggnadsprojekt
 • Lokaliseringsstudie och integrerad platsanalys
 • Miljö- och hållbarhetsprogram och hållbarhetsstrategi
 • Certifiering av fastigheter och stadsdelar (Citylab)
 • Exploateringsfrågor
 • Marknadsanalys för handel, kontor och bostad
 • Stadslivsstrategi
 • Varumärke-, koncept- och platsutveckling
 • Projektutveckling
 • investeringsbedömning
 • Trafikplanering
 • Näringslivsanalyser
 • Layout och grafisk formgivning
 • Strategisk rådgivning inom hållbarhet och miljö  
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), social konsekvensbedömning, barnkonsekvensanalys och jämställdhetsanalys 
 • Environmental due diligence (EDD)
 • Riskkonsult
 • Trygghet och säkerhet
 • Akustik och luftkvalitet
 • Energiledning och effektivisering